Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
TỔNG HỢP DANH HIỆU CÁ NHÂN VÀ TT ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
07/06/2016

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            ĐƠN VỊ                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                TỔNG HỢP DANH HIỆU CÁ NHÂN VÀ TT ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG  

                                                     

TT

HỌ TÊN

DANH HIỆU THI ĐUA

CSTĐ cấp Bộ

CSTĐ Cấp cơ sở

LĐTT

Đề nghị Hiệu trưởng khen

Không đạt

Không xét

Ghi chú

Đạt

Tỷ lệ %

Đạt

Tỷ lệ %

Đạt

Tỷ lệ %

1

Nguyễn Văn A

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tập thể đề nghị danh hiệu:

                                                                                                                                          Phụ trách đơn vị