Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Thông báo xây dựng kế hoạch Khoa học Công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia năm 2018
30/03/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:             /TB-CĐSPTW                                                Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng kế hoạch Khoa học Công nghệ

cấp bộ, cấp quốc gia năm 2018

 

 

Thực hiện Công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/3/2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đề nghị các đơn vị thông báo chi tiết đến từng cán bộ giảng viên về việc đề xuất các nhiệm vụ KHCN (theo mẫu kèm theo) trong đó chú trọng đến 02 loại nhiệm vụ KHCN phù hợp với mô hình hoạt động của Trường CĐSPTW hiện nay là:

          - Đề tài KHCN cấp Nhà nước (gồm đề tài độc lập và đề tài đăng ký theo chương trình khoa học giáo dục);

          - Đề tài cấp Bộ.

          Kết quả đăng ký và xét chọn tại các đơn vị (gồm bản Đề xuất và Tổng hợp đề xuất) gửi về Phòng QLNCKH&HTQT trước ngày 10/4/2017.

          Chuyên viên phụ trách: ThS. Trần Thị Bích Hạnh,  ĐT: 0913228174.

          Bản điện tử gửi về địa chỉ email: khoahoccdsptw@gmail.com./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: VT, KH&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Đặng Lộc Thọ