Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập dịp kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03
02/03/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập dịp kỉ niệm

ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa

Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016;

Theo kết luận tại Hội nghị giao ban ngày 01/03,

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập dịp kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 và

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 như sau:

Trong ngày 09 tháng 03, không tổ chức học trên lớp; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các khoa, lớp tổ chức các hoạt động

tập thể kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03   và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 trong học sinh sinh viên.

Tổ chức giảng dạy và học tập bù vào ngày 12/03/2016.

Các ngày 08/03 và 26/03: tổ chức giảng dạy và học tập bình thường.

Trân trọng thông báo và kính đề nghị các khoa phối hợp thực hiện./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TRẦN XUÂN HOÀ