Thông báo
Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Thông báo về việc điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung 2, danh sách thí sinh trúng tuyển, kế hoạch nhập học cao đẳng chính qui 2016
23/09/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ 2016 

Số:  459/TB-HĐTS

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016


THÔNG BÁO

Về việc điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung 2 cao đẳng chính qui 2016

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính qui 2016 trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính qui, đợt 3 (nguyện vọng bổ sung 2), như sau:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển 
theo phương án xét tuyển

Kết quả học tập ở THPT

Điểm thi THPT Quốc gia

1

51140201_1

Giáo dục Mầm non Chất lượng cao

23,5

20,0

2

51140201_2

Giáo dục Mầm non theo NCXH

21,0

15,0

3

51140201_3

Song ngành GDMN-GDĐB

20,5

18,0

4

51140201_4

Song ngành GDMN-SPAN

20,0

14,0

5

51140201_5

Song ngành GDMN-SPMT

15,0

10,0

6

51140201_6

Song ngành GDMN-CTXH

15,0

10,0

7

51140201_7

Song ngành GDMN-KTGĐ

15,0

10,0

8

51140201_8

Song ngành GDMN-CNTT

15,0

10,0

9

51140201_9

Song ngành GDMN-QTVP

15,0

10,0

10

51140201_10

Song ngành GDMN-TA

20,0

16,0

11

51140201_11

Song ngành GDMN-TKTT

15,0

10,0

12

51140203

Giáo dục Đặc biệt

15,0

10,0

13

51140204

Giáo dục Công dân

15,0

10,0

14

51140210

Sư phạm Tin học

15,0

10,0

15

51140214

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

15,0

10,0

16

51140221

Sư phạm Âm nhạc

20,0

15,0

17

51140222

Sư phạm Mĩ thuật

20,0

15,0

18

51210403

Thiết kế Đồ họa

20,0

15,0

19

51210404

Thiết kế Thời trang

20,0

15,0

20

51220113

Việt Nam học

15,0

10,0

21

51220201

Tiếng Anh

20,0

15,0

22

51220342

Quản lí Văn hóa

15,0

10,0

23

51220342_2

Song ngành QLVH-VNH

15,0

10,0

24

51320202

Khoa học Thư viện

15,0

10,0

25

51320303

Lưu trữ học

15,0

10,0

26

51340405

Hệ thống Thông tin Quản lí

15,0

10,0

27

51340406

Quản trị Văn phòng

15,0

10,0

28

51340406_2

Song ngành QTVP-TKVP

15,0

10,0

28

51340407

Thư kí Văn phòng

15,0

10,0

30

51480201

Công nghệ Thông tin

15,0

10,0

31

51510504

Công nghệ Thiết bị Trường học

15,0

10,0

32

51760101

Công tác Xã hội

15,0

10,0

33

51810501

Kinh tế Gia đình

15,0

10,0

 

  Nơi nhận:

  - Bộ GDĐT;

  - Trang Thông tin điện tử;

  - Lưu: VT, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 (Đã kí)

 

   TS ĐẶNG LỘC THỌ

      Danh sách thí sinh trúng tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia có thể xem tại đây

     Danh sách thí sinh trúng tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ) có thể xem tại đây

     Do không đủ thời gian gửi Giấy báo nhập học theo đường bưu điện, thí sinh đến nhập học ngày 26-30/9 và nhận Giấy báo nhập học tại trường. Thời gian và thủ tục nhập học có thể xem tại đây

Lưu ý: Đối với thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia hạn nộp bản gốc Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT Quốc gia trước ngày 28/09/2016.