Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Thông báo kết luận về việc chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn
15/09/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận về việc chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn

Năm học 2014-2015

Kính gửi:

      - Các phòng: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính,

         Thanh tra - KĐCLGD, Quản lí NCKH-HTQT;

                     - Ban Chủ nhiệm các khoa.

          Căn cứ các văn bản hướng dẫn về quản lí đào tạo và Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo hằng năm,

      Căn cứ ý kiến của các khoa, phòng, ban chức năng khi thực hiện duyệt Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn (KHTHCTCM) năm học 2014-2015 vào các ngày 09, 10 tháng 9 năm 2014 và tình hình thực tế,

      Phòng Quản lí Đào tạo thông báo các ý kiến kết luận của Hiệu trưởng như sau:

              1. Bản KHTHCTCM cần thể hiện phân công theo từng tổ bộ môn, có bảng tổng hợp ghi đầy đủ các thông tin và tính đúng định mức theo các qui định:

- Ghi đủ số tiết quân sự đối với giảng viên trong độ tuổi (các trường hợp con nhỏ không tính số tiết quân sự);

- Tính kiêm nhiệm theo định mức giảng dạy;

- Định mức lao động bao gồm: định mức giảng dạy, định mức nghiên cứu khoa học và định mức quân sự (nếu có).

- Các trường hợp đi học có quyết định của Hiệu trưởng được trừ 50% định mức lao động và giờ kiêm nhiệm đoàn thể, riêng số giờ chủ nhiệm không trừ.

- Bổ sung số tiết kiêm nhiệm công tác hành chính đối với giảng viên kiêm nhiệm và số tiết dạy lớp trẻ khiếm thính vào kế hoạch chuyên môn.

           2. Các khoa xây dựng KHTHCTCM phải đảm bảo công khai, minh bạch và có ghi biên bản đầy đủ.

         3. Thực hiện việc điều chỉnh theo kết luận khi duyệt trực tiếp KHTHCTCM: đảm bảo hài hòa quyền lợi, trách nhiệm trong phân công công việc của CCVC; hạn chế tối đa tình trạng vừa có giảng viên thừa giờ, vừa có giảng viên thiếu giờ, có sự chênh lệch quá nhiều giữa các CCVC trong cùng tổ bộ môn, cùng đơn vị; đối với những giảng viên có số giờ dạy ít cần bố trí các giờ kiêm nhiệm, công việc hành chính tại khoa (chủ nhiệm, coi thi, quản lí sinh viên, giáo vụ …), bố trí coi thi tại các khoa khác (do Phòng Quản lí Đào tạo điều tiết); những trường hợp xin dạy đủ định mức, không dạy thừa giờ vì lý do sức khỏe phải ghi rõ ở cột "ghi chú".

         4. Thực hiện việc mời giảng đối với giảng viên các khoa và cán bộ phòng ban đối với các học phần đúng chuyên môn được đào tạo hoặc gần với chuyên môn đào tạo để điều hoà giờ dạy của giảng viên trong toàn trường. Các đơn vị cần có kế hoạch sát hạch và bồi dưỡng giảng viên mời giảng: tổ chức sát hạch giờ giảng (Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch); hướng dẫn chuẩn bị kế hoạch bài giảng, xây dựng kế hoạch dự giờ đánh giá giờ giảng, đối với các học phần mời giảng và gửi kế hoạch cho Ban Giám hiệu duyệt thông qua Phòng Quản lí Đào tạo (là căn cứ để tính chế độ cho giảng viên tham gia hướng dẫn và dự giờ đánh giá). Giảng viên được mời giảng có trách nhiệm tham gia giảng dạy cả các lớp theo nhu cầu xã hội.

         5. Các khoa Âm nhạc, Mỹ thuật, Xã hội - Nhân văn, Công nghệ xây dựng kế hoạch dự và đánh giá các giờ tổ chức hoạt động tại các trường mầm non thực hành, gửi kế hoạch qua Phòng Quản lí Đào tạo để trình duyệt Ban Giám hiệu (là căn cứ để tính chế độ cho giảng viên tham gia dự giờ).

         6. Các khoa Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Âm nhạc, Mỹ thuật làm bảng tổng hợp các đợt thực hành thực tập, số lượng trưởng đoàn, số tiết duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, số buổi chấm thực hành thường xuyên theo Qui chế chi tiêu nội bộ (nộp kèm theo kế hoạch chuyên môn).

         7. Phòng Quản lí Đào tạo căn cứ qui định về tỷ lệ phân công giảng dạy trong Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo hàng năm, số lượng giảng viên các khoa và tình hình thực tế, lập danh sách phân công giảng dạy cụ thể cho từng khoa đối với các học phần Lí luận Chính trị/Giáo dục Chính trị (giữa khoa Cơ bản và Xã hội - Nhân văn); Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương (giữa khoa Giáo dục Mầm non và khoa Cơ bản) trình Ban Giám hiệu phê duyệt để các khoa xây dựng kế hoạch chuyên môn.

         8. Các khoa phối hợp cùng Phòng Quản lí Đào tạo thành lập các lớp học phần (giữa các ngành cùng khóa, trong một ngành khác khóa…), đảm bảo ghép lớp ở mức cao nhất trong điều kiện cơ sở vật chất hiện tại. Điều chỉnh tên một số học phần theo định hướng tín chỉ: Nếu có nội dung gần như nhau thì thống nhất nội dung, khối lượng kiến thức, thời gian tổ chức giảng dạy để thực hiện tối đa việc ghép lớp.

         9. Việc phân công giảng dạy đối với các lớp khóa 2012-2015 và khóa 2013-2016: Về cơ bản, nhà trường nhất trí kế hoạch chuyên môn học kỳ 1, các khoa điều chỉnh theo góp ý và thực hiện luôn. Đối với các lớp khóa 2012-2015, khóa 2013-2016 (học kỳ 2), khóa 2014-2017 điều chỉnh theo Thông báo kết luận của Hiệu trưởng và thực tế nhập học (sau khi nhập học nguyện vọng 3).

          Hiệu trưởng yêu cầu các phòng chức năng phối hợp cùng các khoa chỉnh sửa, hoàn thiện bản “Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2014-2015” và nộp lại (qua Phòng Quản lí Đào tạo) trước ngày 30 tháng 9 năm 2014 để ký duyệt.         

          Trân trọng thông báo và kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

ĐẶNG LỘC THỌ

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

TRẦN XUÂN HOÀ