Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Thông báo đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở tự chủ kinh phí năm 2017
11/04/2017

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW

          PHÒNG QLNCKH&HTQT

 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở tự chủ kinh phí năm 2017

 

         

Kính gửi: ……………………………………………………………

 

Căn cứ nhu cầu nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường;

Căn cứ thực tiễn hạn chế ngân sách dành cho hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường năm 2017;

Căn cứ kết quả Hội đồng điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ,

Phòng quản lý nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng gửi thông báo đến toàn thể Cán bộ Giảng viên về việc thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở do Cán bộ Giảng viên tự chủ kinh phí như sau:  

1. Quy trình thực hiện như sau:

B1. Thông báo về chủ trương thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do CB, GV tự chủ kinh phí.

B2. Cán bộ Giảng viên đăng ký danh mục đề tài

B3. Thành lập Hội đồng Khoa học Trường duyệt danh mục

B4. Thông báo danh mục được triển khai

B5. Cán bộ Giảng viên thực hiện triển khai nghiên cứu (tự bỏ kinh phí)

B6. Nghiệm thu

B7. Công nhận kết quả nghiên cứu

Quan điểm chung: Mặc dù là đề tài do Cán bộ Giảng viên tự chủ kinh phí nhưng đề tài vẫn phải tuân theo quy định về quản lý Hoạt động KHCN và đúng định hướng phát triển của trường (cách làm này cũng giống như đề tài cấp Bộ do trường tự chủ kinh phí đang triển khai)

2. Thông báo: Phòng quản lý nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể Cán bộ Giảng viên và đề nghị đề xuất danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở do Cán bộ Giảng viên tự chủ kinh phí (theo mẫu đề xuất kèm theo, bản mềm lấy tại địa chỉ Website: http://www.cdsptw.edu.vn/tin-tuc/nghien-cuu-khoa-hoc/)

Thời hạn nộp bản đề xuất về phòng Quản lý nghiên cứu khoa học & Hợp tác Quốc tế trước ngày 30 tháng 04 năm 2017 có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

Liên hệ: ThS. Trần Thị Bích Hạnh - Phòng QLNCKH&HTQT

ĐT: 0913.22.81.74 , Email: hanhttb@cdsptw.edu.vn

Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG


TS. Đặng Lộc Thọ

PHÒNG QLNCKH&HTQT

PPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Nguyễn Ngọc Linh