Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng 2016
20/12/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 399/QĐ-CĐSPTW 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

trình độ cao đẳng hệ chính qui của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 93/HĐBT ngày 28/5/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương 1 và Quyết định số 509/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương 1 thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Xét đề nghị của các ông (bà) Trưởng phòng Quản lí Đào tạo và các khoa đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra 33 chương trình đào tạo các ngành trình độ cao đẳng hệ chính qui tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương:  bao gồm: (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chuẩn đầu ra áp dụng cho toàn thể sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính qui các ngành đào tạo kể từ khóa tuyển sinh 2015.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị và toàn thể sinh viên các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính qui của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                      

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Giám hiệu, các đơn vị trong Trường;

- Toàn thể sinh viên;

- Trang thông tin điện tử của Trường;

-Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí

TS. Đặng Lộc Thọ

 

 

 

DANH MỤC

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính qui

của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-CĐSPTW ngày 11 tháng 5 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương)

1. Giáo dục Mầm non Chất lượng cao
2. Giáo dục Mầm non
3. Giáo dục Đặc biệt
4. Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt
5. Công tác Xã hội
6. Giáo dục Công dân
7. Việt Nam học - chương trình Văn hóa du lịch
8. Song ngành Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội
9. Song ngành Quản lý Văn hóa - Việt Nam học

10. Ngành chính - ngành phụ: Giáo dục Công dân - Công tác Đội

11.  Khoa học Thư viện

12. Thư kí Văn phòng

13.  Quản trị Văn phòng
14.  Lưu trữ học
15.  Song ngành Giáo dục Mầm non - Quản trị Văn phòng
16.  Công nghệ Thông tin
17.  Sư phạm Tin học
18.  Hệ thống thông tin quản lý
19.  Công nghệ thiết bị trường học
20.  Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
21.  Kinh tế Gia đình - chương trình Chăm sóc trẻ
22.  Song ngành Giáo dục Mầm non - Kinh tế Gia đình
23.  Song ngành Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin
24.  Sư phạm Âm nhạc
25.  Sư phạm Âm nhạc - chương trình Sư phạm Âm nhạc trong trường Mầm non
26.  Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc
27.  Quản lí Văn hóa
28.  Sư phạm Mĩ thuật
29.  Thiết kế Thời trang
30.  Thiết kế Đồ họa
31.  Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật
32.  Tiếng Anh
33.  Song ngành Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh

               (Danh mục có 33 chương trình)