Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
29/04/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số: 1577/QĐ-CĐSPTW                                           Hà Nội, ngày 04  tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

           

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

        Căn cứ vào Nghị định số 93/HĐBT, ngày 28/5/1998 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường CĐSPNT - Mẫu giáo TWI;

      Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên trường CĐSPNT-MGTWI thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

       Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2006;

       Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

       Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/4/2006 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng;

        Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương gồm các ông, bà có tên sau:

  1. TS. Đỗ Thị Minh Chính - Đảng uỷ viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng Ban
  2. ThS. Nguyễn Cẩm Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Phó Trưởng Ban thường trực.
  3. ThS.  Trần Thị Cẩm - Trưởng phòng TTr&KĐCLGD - Uỷ viên thư ký
  4. ThS. Trần Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Trưởng phòng Quản lí Đào tạo - Ủy viên
  5. ThS. Trần Thị Hằng - Đảng ủy viên, Phó Trưởng khoa GDMN - Uỷ viên
  6. Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Uỷ viên
  7. ThS. Phạm Tiến Thành - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Uỷ viên
  8. ThS. Vũ Thị Hồng Ngọc - Trưởng khoa Cơ bản - Uỷ viên
  9. ThS. Ngô Kim Yến - Hiệu trưởng Trường MNTH Hoa Hồng - Uỷ viên
  10. ThS. Vũ Đức Thông - Giảng viên khoa TTMT, Trưởng Ban TTrND - Uỷ viên

 Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

     Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký


TS. Đặng Lộc Thọ