Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Quyết định ban hành và Quy định chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra & KĐCLGD
09/08/2013

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 834/QĐ-CĐSPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ

của Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG


Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13;

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, các trường Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 93/HĐBT ngày 28/5/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I và Quyết định 509/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-CĐSPTƯ ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc thành lập Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục (kèm theo Quy định).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục và lãnh đạo các đơn vị,các viên chức có liên quan trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT; TTr&KĐCLGD.

                                        HIỆU TRƯỞNG

                                        (Đã ký)                                       TS. Đặng Lộc Thọ 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

THANH TRA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo QĐ số 834/QĐ-CĐSPTW ngày 25 tháng 6 năm 2013)

I. Chức năng của Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục

Là đơn vị chức năng, tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi Nhà trường và công tác kiểm định chất lượng giáo dục của các ngành học, bậc học trong Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

1. Nhiệm vụ công tác Thanh tra

          - Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra định kỳ, thường xuyên, đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho Hiệu trưởng.

          - Tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng.

          - Thanh, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo đối với cá nhân, đơn vị trong toàn Trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh và hoàn thiện đối với các quy định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Trường.

          - Thanh, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Điều lệ và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

          - Phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, kiểm tra công tác quản lý tài sản, công tác tài chính và các hoạt động khác liên quan đến công tác tài chính.

          - Chủ trì việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, công tác thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo, quy chế thi và việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi hoạt động của Trường.

          - Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch và hoạt động hợp tác quốc tế.

          - Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Quy định về tiếp công dân và công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh, làm rõ và đề xuất các biện pháp giải quyết. Tiếp công dân theo quy định. Tổng hợp và báo cáo cho toàn trường về công tác này.

          - Xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực giáo dục trong Nhà trường theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

          2. Nhiệm vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục

          -Nghiên cứu, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường và 3 Trường Mầm non thực hành

          - Nghiên cứu, xây dựng các công cụ đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá của Nhà trường và tổ chức tự đánh giá định kỳ theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tổ chức kiểm định chất lượng quốc gia.

          - Tổ chức thực hiện đánh giá thường xuyên các hoạt động của Trường về các mặt: đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục của Nhà trường.

          - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Trường Mầm non thực hành và các đơn vị, cá nhân về công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia, theo dõi các hoạt động của các đề án, các chương trình liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục của Nhà trường.

          - Tổng hợp và dự thảo báo cáo tự đánh giá trình Hiệu trưởng phê duyệt để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các nhiệm vụ khác

- Phòng Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.

- Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục thường xuyên phối hợp với các đơn vị khác trong trường nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác có liên quan.

- Lãnh đạo và viên chức phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo  dục nghiêm túc thực hiện quy định này./.

 

 

                                HIỆU TRƯỞNG

                               (Đã ký)                              TS. Đặng Lộc Thọ 

 


 

* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

   Phòng Thanh tra Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 110/QĐ-CĐSPTW ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, với tổng số 7 đồng chí trong đó có 01 đồng chí cán bộ chuyên trách và 06 đồng chí thanh tra viên kiêm nhiệm đều là giảng viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm của các khoa đào tạo trong nhà trường.

   Từ năm 2010 - 2011, phòng Thanh tra tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới được đổi tên thành Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục theo Quyết định số 756/QĐ-CĐSPTW ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

    Hiện nay Phòng có 04 cán bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 chuyên viên. Cả 04 cán bộ của phòng đều có trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Đo lường và Đánh giá trong GD. 3/4 đồng chí cán bộ phòng là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Thanh tra - Kiểm định chất lượng và Quản lý Khoa học. Trưởng phòng đồng thời là Bí thư chi bộ. Phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, tập thể Lãnh đạo, cán bộ phòng đã không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc đổi mới đất nước.

 

* THÀNH TÍCH CƠ BẢN:

   Trong nhiều năm học, Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kể từ khi có Quyết định thành lập trên nền tảng Ban Thanh tra Giáo dục, phòng liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể xuất sắc. Năm học 2011-2012, 2014-2015 Phòng Thanh tra Kiểm định CLGD được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Bằng khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

   Các cá nhân trong phòng đều đạt Danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua các cấp. Có 01 cán bộ thanh tra được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2010 - 2011.

Công tác thanh tra:

 Các hoạt động của công tác thanh tra giáo dục đều có chất lượng tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra của phòng đã đảm bảo các tiêu chí như sau:

   • Có tổ chức thanh tra theo đúng quy định tại Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp.

   • Phòng đã bám sát văn bản của trường quy định về tổ chức và hoạt động của công tác thanh tra để xây dựng kế hoạch, chương trình thanh tra cho toàn năm học gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện nghiêm túc theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Hàng năm, Phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ với công tác trọng tâm:

  + Kiểm tra công tác đào tạo các khoa trong nhà trường và các đơn vị liên kết đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng và được Ban giám hiệu phê duyệt từ đầu năm học: việc thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, đặc biệt là việc thực hiện quy chế đào tạo; kiểm tra việc phối hợp của các đơn vị liên kết trong công tác đào tạo đã được thống nhất theo hợp đồng và quy định về liên kết đào tạo. Tham mưu, đóng góp ý kiến với một số phòng ban chức năng có liên quan. Qua kiểm tra có báo cáo chi tiết bằng văn bản đánh giá những mặt tích cực để đơn vị tiếp tục phát huy cũng như chỉ rõ những mặt tồn tại để kịp thời khắc phục và điều chỉnh.

  + Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế tuyển sinh với các hệ, các ngành, đặc biệt đối với hệ liên thông.

 - Thanh tra việc tuyển sinh, thi tốt nghiệp và thi kết thúc học kì: công tác chuẩn bị thi, giám sát việc tổ chức thi, thực hiện quy chế của những người tham gia kì thi.

  + Kiểm tra việc quản lý và lưu trữ điểm, xếp loại tốt nghiệp, việc cấp phát văn bằng chứng chỉ của tất cả các đợt thi trong năm học.

  • Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch thanh tra, Phòng cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Các đợt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, đoàn Thanh tra ủy quyền của nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các tỉnh Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Ninh.

  • Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo Luật Khiếu nại, Tố cáo trong đó đảm bảo quy trình nghiệp vụ giải quyết tố cáo theo đúng Thông tư quy định của Thanh tra Chính phủ; Tham gia đầy đủ các hội nghị, tập huấn về thanh tra và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo.

 Công tác Kiểm định chất lượng Giáo dục:

  • Nhà trường đã thành lập đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có kế hoạch phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, từng bước hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường Cán bộ làm công tác kiểm định được đào tạo bài bản, đều là thạc sỹ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc, luôn phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

 • Các hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường được triển khai theo đúng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục đã đề ra:

  + Cùng với Hội đồng tự đánh giá của nhà trường hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá và đã gửi bản chính thức cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  + Tiếp tục thu thập các minh chứng trong báo cáo, mã hóa minh chứng và hoàn thiện báo cáo phục vụ cho hoạt động Đánh giá ngoài của các tổ chức kiểm định trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tham gia các lớp tập huấn của các tổ chức về công tác kiểm định nhằm nâng cao và hoàn thiện hơn nữa trình độ về công tác đảm bảo chất lượng trong các trường Đại học và Cao đẳng.

  + Có triển khai đánh giá theo chuẩn đầu ra, thu thập thông tin phản hồi về chất lượng dạy và học, tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; thiết kế phiếu điều tra đánh giá môn học.

  + Thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các báo cáo liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.