Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp chuyên nghiệp 2015
14/08/2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

                 Số:   281B /QĐ-CĐSPTW                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội,  ngày 01 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui

của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

      Căn cứ Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư  09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Nghị định số 93/HĐBT ngày 28/5/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương 1 và Quyết định số 509/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương 1 thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

      Xét đề nghị của các ông (bà) Trưởng phòng Quản lí Đào tạo và các khoa đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra 10 chương trình đào tạo các ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, bao gồm: (có danh sách kèm theo).

      Điều 2. Chuẩn đầu ra áp dụng cho toàn thể học sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui các ngành đào tạo tại Trường kể từ khóa tuyển sinh 2015.

      Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị và toàn thể học sinh các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                      

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Giám hiệu, các đơn vị trong Trường;

- Toàn thể học sinh;

- Trang thông tin điện tử của Trường;

-Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đặng Lộc Thọ

Chi tiết xem tại file đính kèm