Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Quyết định ban hành các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
27/03/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 179/QĐ-CĐSPTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

        Căn cứ Luật Giáo dục năm 2010;

       Căn cứ Thông tư số 14/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng;

        Căn cứ Nghị định số 93/HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I và Quyết định số 509/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

        Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lí Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 26 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, bao gồm: (có danh mục kèm theo).

        Căn cứ các chương trình đào tạo kèm theo Quyết định này, Phòng Quản lí Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện đào tạo từ năm học 2013-2014.

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

           Điều 3. Phòng Quản lí Đào tạo, các khoa đào tạo, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG


Đã kí


ThS. Đặng Lộc Thọ 

 

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 179/QĐ-CĐSPTW ngày 07 tháng 02 năm 2014 của

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương)

1. Ngành Giáo dục Mầm non

2. Ngành Giáo dục Mầm non, chương trình Tổ chức hoạt động Âm nhạc trong trường mầm non

3. Ngành Giáo dục Mầm non, chương trình Tổ chức hoạt động Tạo hình trong trường mầm non

4. Ngành Giáo dục Mầm non, chương trình Phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội

5. Ngành Giáo dục Mầm non, chương trình Tiếng Anh chuyên ngành

6. Ngành Giáo dục Đặc biệt

7. Ngành Giáo dục Đặc biệt, chương trình Giáo dục hòa nhập mầm non

8. Ngành Giáo dục Đặc biệt, chương trình Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non

9. Ngành Giáo dục Đặc biệt, chương trình Giáo dục trẻ khuyết tật nghe nói mầm non

10. Ngành Công nghệ Thông tin

11. Ngành Khoa học Thư viện

12. Ngành Sư phạm Tin học

13. Ngành Hệ thống Thông tin quản lí, chương trình Tin học kinh tế

14. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

15. Ngành Thiết kế Đồ họa

16. Ngành Thiết kế Thời trang

17. Ngành Quản trị Văn phòng

18. Ngành Thư ký Văn phòng

19. Ngành Công tác Xã hội

20. Ngành Giáo dục Công dân

21. Ngành Việt Nam học, chương trình Văn hóa Du lịch

22. Ngành Sư phạm Âm nhạc

23. Ngành Quản lý Văn hoá

24. Ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp, chương trình ngành chính - phụ Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp - Sư phạm Kinh tế Gia đình

25. Ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp, chương trình ngành chính - phụ Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp - Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

26. Ngành Công nghệ Thiết bị trường học     

(Danh sách gồm 26 chương trình đào tạo)