Giới thiệu Đoàn thể
Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
PHIẾU ĐỀ XUẤT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
06/10/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Đơn vị……..                                                                                 

 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NĂM …..

(Kèm theo QĐ số ....../QĐ-KHHTQT ngày ... tháng .... năm 201...)

_______________

1.      Tên chuyên đề bồi dưỡng:
 
2.      Tính cấp thiết của chuyên đề bồi dưỡng:
 
3.      Dự kiến người dạy chuyên đề/trình độ chuyên môn:
 
4.      Đối tượng học:
 
5.      Mục đích bồi dưỡng:
 
6.      Nội dung chính của chuyên đề:
 
7.      Kinh phí dự kiến tổ chức:
 
8.      Thời lượng dự kiến tổ chức:

                                                                            Hà Nội, ngày .....tháng .....năm .....

TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                   CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký )                                                    (Họ, tên và chữ ký )