Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Nội quy sử dụng Phòng Khách Hiệu trưởng, Phòng Hội thảo, Phòng Giao ban và Phòng chờ Giảng viên trong hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ươn
07/03/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 


Số: 07/QĐ-CĐSPTƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy sử dụng Phòng Khách Hiệu trưởng, Phòng Hội thảo,

Phòng Giao ban và Phòng chờ Giảng viên trong hoạt động

của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

–––––––––––––––

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

          Căn cứ vào nghị định số 93/HĐBT, ngày 28/5/1998 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) về việc thành lập Trường CĐSPNT – MG TWI;

          Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BGH&ĐT, ngày 26/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên trường CĐSPTNT-MG TWI thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy sử dụng Phòng khách Hiệu trưởng, Phòng Hội thảo, Phòng Giao ban và Phòng chờ Giảng viên trong hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

          Điều 3. Trưởng phòng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Tài chính, Trưởng phòng Phòng Quản trị-Thiết bị, Trưởng các đơn vị, tổ chức cá nhân trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGƯT.TS. Đặng Lộc Thọ

 

Chi tiết xem tại đây: http://www.fshare.vn/file/VNDLM231MRPY

Các tin mới hơn: