Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Mẫu phiếu đề xuất biên soạn, biên dịch tài liệu tham khảo, giáo trình 2017
29/12/2016
PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN TÀI LIỆU (Mẫu 1A); PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN DỊCH TÀI LIỆU (Mẫu 1B); PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH (Mẫu 1c);

ĐƠN VỊ……..                                                                                 Mẫu 1A.

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

 NĂM ……

_______________

 1. Họ và tên người biên soạn:
 2. Khoa / Tổ:
 3. Tên tài liệu đăng ký biên soạn:
 4. Mục lục (Theo mục lục của cuốn sách – chi tiết đến mục 1,2,…. nhỏ).
 5. Tính mới của tài liệu (nêu rõ những nội dung mới, tính cấp thiết và tên học phần mà tài liệu sẽ phục vụ trực tiếp)
 6. Mục đích sử dụng của tài liệu:
 7. Đối tượng phục vụ của tài liệu:
 8. Tổng số trang dự kiến:
 9. Số tài liệu đã tham gia biên soạn (tên, năm biên soạn, đối tượng phục vụ):

   Hà Nội, ngày .....tháng .....năm .....

ÝKIẾN CỦATRƯỞNG ĐƠN VỊ                         CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

           (Họ, tên và chữ ký )                                       (Họ, tên và chữ ký )

 


ĐƠN VỊ……..                                                                                 Mẫu 1B.

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN DỊCH TÀI LIỆU

NĂM …..

_______________

 1. Họ và tên người biên dịch:
 2. Khoa / Tổ:
 3. Tên tài liệu đăng ký  biên dịch/tác giả/năm xuất bản/ nơi xuất bản:
 4. Thông tin về bản quyền tài liệu dịch:
 5. Tính cấp thiết:
 6. Mục đích và đối tượng sử dụng của tài liệu dịch:
 7. Tổng số trang dự kiến:
 8. Kinh phí dự kiến:

 

   Hà Nội, ngày .....tháng .....năm .....

TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                   CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký )                                                    (Họ, tên và chữ ký )

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ……..                                                                                 Mẫu 1C.

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

 NĂM ……

_______________

 1. Họ và tên người biên soạn:
 2. Khoa / Tổ:
 3. Tên giáo trình đăng ký biên soạn:
 4. Mục lục (Theo mục lục của cuốn sách – chi tiết đến mục 1,2,…. nhỏ).
 5. Tính mới của giáo trình (nêu rõ những nội dung mới, tính cấp thiết và tên học phần mà tài liệu sẽ phục vụ trực tiếp)
 6. Mục đích sử dụng của giáo trình:
 7. Đối tượng phục vụ của giáo trình:
 8. Tổng số trang dự kiến:
 9. Số tài liệu, giáo trình đã tham gia biên soạn (tên, năm biên soạn, đối tượng phục vụ):

   Hà Nội, ngày .....tháng .....năm .....

ÝKIẾN CỦATRƯỞNG ĐƠN VỊ                         CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

           (Họ, tên và chữ ký )                                       (Họ, tên và chữ ký )