Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
KẾ HOẠCH
22/08/2016
Chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật Báo cáo tự đánh giá của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 367/KH-CĐSPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật Báo cáo tự đánh giá

của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

Căn cứ vào công văn số 585/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định CLGD năm 2016;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015 - 2016 của phòng Thanh tra và Kiểm định CLGD đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Căn cứ vào Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá năm 2014 và Quyết định về việc thay đổi, bổ sung danh sách Hội đồng tự đánh giá năm 2016;

Căn cứ vào Báo cáo tự đánh giá của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010;

Phòng Thanh tra và Kiểm định CLGD xây dựng kế hoạch bổ sung, cập nhật Báo cáo Tự đánh giá như sau:

I. Mục đích

- Hiệu chỉnh Báo cáo Tự đánh giá phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động trong Nhà trường tính đến tháng 06 năm 2016. Hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá gửi Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD trước tháng 9 năm 2016 (đối với trường đã gửi BC tự đánh giá trước năm 2012).

- Đẩy mạnh công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và để tiến tới kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào năm 2017.

II.  Tổ chức thực hiện

1. Cơ cấu nhân sự

- Hội đồng Tự đánh giá (HĐTĐG): Chủ tịch HĐ, Phó Chủ tịch và các ủy viên.

- Các nhóm công tác chuyên trách: Trưởng nhóm và các thành viên.

- Ban thư ký: Trưởng Ban, Thư ký tổng hợp và các thư ký.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Hội đồng Tự đánh giá

HĐTĐG có chức năng thẩm định, phê duyệt bản Báo cáo tự đánh giá. HĐTĐG có các nhiệm vụ sau đây:

- Phổ biến chủ trương về việc triển khai tự đánh giá và yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong trường phối hợp thực hiện.

- Rà soát các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đối chiếu với BCTĐG năm 2010 để viết lại BCTĐG đúng theo cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các hoạt động trong Nhà trường.

- Công bố báo cáo tự đánh giá cập nhật năm 2016 trong nội bộ trường.

- Tổ chức, duy trì cơ sở dữ liệu về các hoạt động của trường.

- Triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng và các kiến nghị trong BCTĐG.

- Các thành viên trong HĐTĐG có các nhiệm vụ sau đây:

2.1.1. Chủ tịch Hội đồng

- Chịu trách nhiệm chung trước BGD&ĐT về hoạt động TĐG và bản Báo cáo TĐG cuối cùng của trường.

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của HĐTĐG, tổ chức hoạt động TĐG, điều động nhân sự, tài chính. Triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch; chỉ đạo quá trình hiệu chỉnh BCTĐG; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

- Công bố kết quả Báo cáo tự đánh giá

2.1.2. Các ủy viên Hội đồng

Thực hiện các công việc do Chủ tịch HĐ phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

2.2. Nhóm công tác chuyên trách (nhóm CTCT)

- Nhóm CTCT chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, cơ sở dữ liệu, số liệu thống kê, bản báo cáo tự đánh giá các tiêu chí của tiêu chuẩn được phân công.

- Đảm bảo hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch của nhóm công tác.

- Thu thập cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng (phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu hồ sơ...), mã hóa minh chứng, viết BCTĐG giá theo sự phân công của trưởng nhóm.

- Thảo luận, góp ý chéo cho BCTĐG các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn được phân công.

 2.3. Ban Thư kí

2.3.1. Trưởng Ban thư ký

- Giúp việc cho Chủ tịch HĐ tự đánh giá, báo cáo HĐTĐG tiến độ thực hiện.

- Đề xuất các vấn đề phát sinh với HĐTĐG.

- Chịu trách nhiệm chung về tổng hợp báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.

- Thu thập và xử lý hoàn thiện bản báo cáo.

2.3.2. Thư ký tổng hợp

- Giúp việc cho Trưởng Ban thư ký quản lý công việc.

- Tổng hợp báo cáo cơ sở dữ liệu, báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng, kiểm tra về mặt hình thức của báo cáo, cách sắp xếp, mã hóa minh chứng.

- Góp ý bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn.

- Kết nối, chỉnh sửa nội dung thống nhất báo cáo gửi cho Hội đồng xét duyệt.

2.3.3. Ủy viên thư ký

- Có nhiệm vụ giúp Trưởng ban thư kí chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến tiêu chí, tiêu chuẩn cá nhân phụ trách.

- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo cơ sở dữ liệu, các tài liệu theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn do nhóm chuyên trách phụ trách.

- Tiếp nhận, rà soát báo cáo và minh chứng của các nhóm công tác chuyên trách.

3. Tiến độ thực hiện

THỜI GIAN

CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CHÍNH

ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN THỰC HIỆN

Tháng 8/2016

Họp HĐTĐG:

  • Công bố quyết định Kiện toàn HĐTĐG, Ban TK, Nhóm CTCT.
  • Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng.

 

Chủ tịch HĐTĐG

Thành viên HĐTĐG

Tháng 8/2016

Tập huấn viết BCTĐG

Nghiên cứu BCTĐG năm 2010

Thảo luận kết quả TĐG theo từng tiêu chí

Dự trù kinh phí công tác TĐG

Viện ĐBCL-ĐHQGHN

Ban Thư ký

Các nhóm CTCT

P.KT&ĐBCLGD

Tháng 8/2016

Thảo luận: Các vấn đề phát sinh từ thông tin và minh chứng, cơ sở dữ liệu. Xác định thông tin, số liệu cần bổ sung.

  • Viết lại báo cáo TĐG.

Viện ĐBCL-ĐHQGHN

Các nhóm CTCT

Tháng 9/2016

Chỉnh sửa hoàn thành báo cáo. Tổng hợp và gửi kết quả báo cáo cho Ban Thư ký.

Các nhóm CTCT

Tháng 9/2016

  • Ban Thư ký tiếp nhận, rà soát báo cáo. Kết nối, chỉnh sửa nội dung thống nhất kết quả báo cáo gửi cho Viện ĐBCL-ĐHQGHN đọc.

Viện ĐBCL-ĐHQGHN

Ban Thư ký

Tháng 9/2016

Viện ĐBCL-ĐHQGHN xem xét, góp ý nội dung Báo cáo TĐG.

HĐTĐG; Ban Thư ký; Các nhóm CTCT

Tháng 10/2016

Tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh BCTĐG. Công bố BCTĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ trường).

Ban Thư ký; Nhóm CTCT, HĐTĐG

Tháng 30/10/2016

  • Gửi báo cáo TĐG năm 2016 cho Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD

HĐTĐG chuẩn bị hồ sơ ĐG ngoài

 

Nơi nhận:

-  Ban Giám hiệu (để BC);

-  Các đơn vị trong toàn trường (để phối hợp);

-  Lưu: VT, phòng TTr-KĐCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

TS. Đặng Lộc Thọ