Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
KẾ HOẠCH "Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng"
27/04/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 Số: 418b/KH-TKPCTN-CĐSPTƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

 
   

 

 

Thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm Luật Phòng, chống tham nhũng của Ban chỉ đạo Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 13/8/2015; Công văn số 2344/TTCP-C.IV ngày 14/8/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện Công văn số 880/2000/KH-BGDĐT ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN);

Thực hiện chủ trường của Đảng ủy, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), như sau:

I. MỤC ĐÍCH

-  Đánh giá tình hình thực hiện Luật PCTN của Bộ; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện công tác PCTN và kiến nghị các biện pháp triển khai công tác PCTN đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

- Tổ chức tổng kết nghiêm túc, thiết thực, khách quan theo đúng nội dung, kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của Chính phủ phù hợp với tình hình của Bộ; Công văn số 2344/TTCP-C.IV.

II. YÊU CẦU

Nêu cụ thể những kết quả đã đạt được theo từng biện pháp phòng ngừa tham nhũng quy định tại Luật PCTN, những việc chưa làm được, cũng như những khó khăn, hạn chế, tồn tại và phân tích rõ nguyên nhân, phân tích sâu một số nội dung sau:

- Công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng;

- Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức;

- Công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước.

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công (gắn với kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).

- Thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện; thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức;

- Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

 III. NỘI DUNG

1. Thời gian:

Tổ chức tổng kết trong tháng 11/2015 và gửi Báo cáo về Bộ Bộ GD&ĐT trước ngày 15/11/2015 qua Thanh tra (gửi 01 bản qua đường văn thư, 01 bản qua thư điện tử: lvvuong@moet.edu.vn);

2. Địa điểm: Tại Phòng họp Giao ban của Nhà trường

3. Thành phần: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban Chi ủy, Trưởng phó các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên.

4. Nội dung của Hội nghị

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật PCTN và các văn bản liên quan;

- Việc tổ chức bộ máy, phân công cán bộ phụ trách theo dõi công tác PCTN;

- Việc xây dựng văn bản liên quan đến công tác PCTN;

- Việc thực hiện các biện pháp PCTN;

- Việc tuyên truyền về Luật PCTN và việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tiến trình của Hội nghị

- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban Tổ chức).

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch hội nghị (Thành phần: Trưởng đơn vị, Tổ trưởng Công đoàn, đại diện CBVC) (Ban Tổ chức).

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký hội nghị.

- Thông qua chương trình hội nghị (Đoàn Chủ tịch).

- Báo cáo tổng kết Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Thảo luận.

- Tham luận tại Hội nghị.

- Tổng kết hội nghị (Đoàn Chủ tịch).

- Thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị CBVC (Thư ký Hội nghị).

- Bế mạc hội nghị (Ban Tổ chức).

6. Hoàn thiện hồ sơ sau Hội nghị

            - Biên bản Hội nghị;

            - Nghị quyết Hội nghị;

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN);

- Danh sách cán bộ tham luận, CB tham gia Hội nghị tổng kết.

            Để công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng thành công, hiệu quả, Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này./.

           

* Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH;

- BCH Công đoàn trường;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

Đã kýTS. Đặng Lộc Thọ