Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
28/03/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG THANH TRA và KĐCL GIÁO DỤC

 
   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

            Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, phòng Thanh tra và Kiểm định CLGD xây dựng Kế hoạch tổ chức  hội thảo khoa học với những nội dung:

1.   Chủ đề hội thảo: Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

2.     Mục đích: Tìm ra những giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3.     Nội dung:

   -  Chia sẻ kinh nghiệm của các trường trong công tác Kiểm định cụ thể trong việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.

   -  Góp ý cho phiếu điều tra và việc tổ chức thực hiện sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.

   -  Thảo luận về cơ chế phối hợp giữa các phòng, khoa, ban trong nhà trường có liên quan tới việc thực hiện đánh giá.

4.     Dự kiến kết quả:

   -  Kỷ yếu Hội thảo.

   -  Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm triển khai về công tác đánh giá hoạt động giảng dạy của nhà khoa học và các giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam.

   -  Định hướng các tiêu chí đánh giá, thiết kế phiếu điều tra phù hợp.

5.     Đơn vị tổ chức: Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

6.     Đối tượng tham dự: Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, ban, chuyên gia nghiên cứu về đảm bảo chất lượng, đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng, đại diện giáo vụ các khoa Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

7.      Khách mời: Đại diện Cục Khảo thí và KĐCLGD, trường Đại học Quốc gia HN, trường ĐH QTKD Thái Nguyên, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

8.     Dự kiến thời gian tổ chức Hội thảo: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/4 đến ngày 15/04/2014