Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH Năm học 2014 – 2015
30/09/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 
   

 


                Số: 1761 /KH-CĐSPTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày25 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH

Năm học 2014 – 2015

 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 4318/BGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014 - 2015;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các trường mầm non thực hành;

Thực hiện Kế hoạch năm học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non thực hành như sau:

I. Mục đích và phạm vi thực hiện kiểm định chất lượng trường MNTH

1. Mục đích

1.1. Mục đích Tự đánh giá

-  Nhằm xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế của nhà trường.

- Giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trình cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo hướng duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- Tự đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu của Trường Mầm non và yêu cầu thực hành theo chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

1.2. Mục đích Đánh giá ngoài

- Là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường MNTH.

- Trên cơ sở đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tìm giải pháp, xây dựng kế hoạch để các trường MNTH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định.

2. Phạm vi Tự đánh giá

- Đánh giá toàn bộ các hoạt động của các trường mầm non thực hành với 5 tiêu chuẩn (29 tiêu chí) theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

- Đánh giá hoạt động hướng dẫn thực hành thực tập và áp dụng kết quả các đề tài NCKH theo Qui chế trường thực hành do Bộ GDĐT ban hành và Qui định về chức năng nhiệm vụ trường MNTH của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

II. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

2.1. 1. Trường MNTH triển khai thực hiện tự đánh giá theo đúng quy định của Bộ GDĐT, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá nộp về Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

2.1.2. Căn cứ kết quả tự đánh giá, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương kiểm tra kết quả tự đánh giá để chỉ đạo trường MNTH, củng cố và phát huy kết quả kiểm định, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.

2.1.3. Đăng ký đánh giá ngoài và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của trường MNTH, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể

2.2.1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch tự đánh giá của trường MNTH và kế hoạch kiểm tra kết quả tự đánh giá của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014 - 2015.

2. 2.2.Thực hiện tốt công tác tham mưu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, duy trì số lượng và đảm bảo các hệ điều kiện phát triển về chất lượng, nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của Trường MNTH và yêu cầu đổi mới.

2.2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã hội hóa để từng bước xây dựng và hoàn chỉnh mô hình trường MNTH chất lượng cao.

III. Tổ chức thực hiện

3.1. Đối với các trường Mầm non thực hành

3.1.1. Quán triệt đầy đủ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non tới toàn thể viên chức trong nhà trường.

3.1.2. Căn cứ Hướng dẫn Tự đánh giá trường Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc triển khai thực hiện Tự đánh giá trường mầm non để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

3.1.3. Thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá đảm  bảo yêu cầu cụ thể, chi tiết; xác định rõ công việc và thời gian hoàn thành phù hợp với điều kiện của trường MNTH.

3.1.4. Nâng cao nhận thức về tự đánh giá trường mầm non tới toàn thể CCVC trong nhà trường; triển khai tinh thần hoạt động tự đánh giá đối với Hội cha mẹ học sinh nhằm phối hợp triển khai thực hiện.

3.1.5. Thường xuyên báo cáo trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương kết quả tự đánh giá và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát; hoàn thành Báo cáo tự đánh giá cuối năm học.

3.2. Đối với Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục

3.2.1. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của các trường MNTH.

3.2.2. Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo về việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định của các trường MNTH; thành lập tổ kiểm tra, thanh tra kết quả tự đánh giá và báo cáo Hiệu trưởng để kịp thời chỉ đạo.

3.2.3. Cuối năm học, bổ sung báo cáo tự đánh giá của Trường; báo cáo Bộ giáo dục và Đào tạo về kết quả tự đánh giá, kết quả đánh giá của Trường và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục các trường MNTH để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát.

3.3. Đối với phòng Kế hoạch – Tài chính

3.3.1. Hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí kiểm định đối với các trường MNTH, Phòng TTr&KĐCLGD và xác định nguồn kinh phí thực hiện.

3.3.2. Trình Hiệu trưởng phê duyệt Dự toán của các đơn vị, kiểm soát chứng từ chi và tổng hợp báo cáo chung cuối năm.

Yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai và thực hiện đúng theo hướng dẫn và kế hoạch của Trường./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo);

- Phòng QLĐT,TCCB, NCKH&HTQT; khoa GDMN, ÂN, MT (để phối hợp)

- 3 Trường MNTH, phòng KHTC, phòng TTr-KĐCLGD (để thực hiện);

- Lưu: VT, Ttra-KĐCLGD.

                  HIỆU TRƯỞNG

                      (Đã ký)

 

             

             ThS. Đặng Lộc Thọ