Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
KẾ HOẠCH: Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp khóa TN năm 2014
27/04/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

SỐ:    71 /KH-CĐSPTƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

 

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục; Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 về việc Hướng dẫn công khai năm học 2014 - 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, Nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp”.

  I. Đối tượng khảo sát

 Sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy tất cả các ngành đào tạo tại Trường CĐSPTƯ, khóa học 2011 - 2014.

  II. Mục đích

1. Công khai với xã hội về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

2. Bổ sung số liệu minh chứng Báo cáo Tự đánh giá hàng năm của Trường.

3. Tạo thêm kênh thông tin giúp Ban giám hiệu và Ban chủ nhiệm các khoa có chuyên ngành đào tạo bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội.

III. Yêu cầu

1. Đối với SV đã tốt nghiệp

- Sinh viên cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu do Nhà trường cung cấp.

- Đánh giá tính phù hợp của chương trình đào tạo với công việc thực tế từ đó giúp Khoa đào tạo và Nhà trường có những điều chỉnh hợp lý trong nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Đối với Khoa đào tạo

- Thông tin phản hồi từ  “Khảo sát về việc làm sinh viên sau tốt nghiệp” phải được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.

- Có tinh thần tôn trọng, cầu thị trước thông tin thu thập được về việc làm sinh viên sau tốt nghiệp đối với từng ngành do Khoa chuyên ngành đào tạo.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh nội dung, kế hoạch, chương trình đào tạo của các chuyên ngành đào tạo có liên quan đáp ứng với yêu cầu về việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

- Trong quá trình điều tra khảo sát và thu thập thập số liệu yêu cầu đảm bảo với từng chuyên ngành đào tạo phải có tối thiểu 60% số sinh viên đã tốt nghiệp trả lời phiếu điều tra.

IV. Nội dung phiếu khảo sát và hình thức triển khai

1. Nội dung Phiếu khảo sát SV sau tốt nghiệp

- Phần 1: Thông tin cá nhân (họ tên, năm sinh, ngành đào tạo, xếp loại tốt nghiệp).

- Phần 2: Thông tin sau tốt nghiệp: đối tượng đã có việc làm, chưa có việc làm, tình phù hợp của chương trình đào tạo, hệ thống kiến thức, kỹ năng đào tạo tại trường có đáp ứng được yêu cầu đối với vị trí việc làm của SV hay không (đối với SV làm đúng nghề đã đào tạo), mức lương. Ngành đào tạo có tạo thuận lợi cho SV xin việc hay không? Nếu không cần bổ sung những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng nào đặc biệt là kỹ năng mềm?

- Phần 3: Ý kiến khác của SV đối với ngành đào tạo đã theo học và ý kiến đề xuất góp phần nâng cao chất lượng ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

2. Hình thức triển khai

- Các khoa đào tạo nhận mẫu phiếu từ phòng Thanh tra và Kiểm định CLGD, tiến hành khảo sát theo hình thức email hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho SV.

- Giáo vụ khoa đào tạo tập hợp số liệu theo từng ngành học và chuyển về phòng TTra&KĐCLGD theo đúng thời gian đã thông báo trong kế hoạch.

- Phòng TTra & KĐCLGD tập hợp số liệu, nhập, xử lý số liệu và viết báo cáo trình Hiệu trưởng và các Khoa đào tạo.

V. Kế hoạch triển khai

1.Đối với năm học 2014 - 2015: Từ 01/5/2015 đến 30/6/2015.

2. Đối với các năm tiếp theo: Tủy vào tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ có thông báo sau.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Thanh tra và KĐCL Giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp hướng dẫn các Khoa đào tạo trong việc “Khảo sát về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp”. Đây là nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của Nhà trường và được thực hiện với tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp hàng năm.

 2. Các Quy định cụ thể về mẫu phiếu điều tra, đối tượng, phạm vi, hình thức, quy trình và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc lấy ý kiến; phương pháp xử lý, sử dụng kết quả, bổ sung bản bản báo cáo Tự đánh giá của Nhà trường và chế độ lưu trữ các tài liệu, dữ liệu, thông tin trong quá trình điều tra khảo sát sẽ được Phòng Thanh tra và KĐCL Giáo dục triển khai hướng dẫn thực hiện.

3. Căn cứ vào kế hoạch trên, Lãnh đạo các Khoa đào tạo triển khai hướng dẫn đối với toàn thế cán bộ, giảng viên, viên chức. Trong quá trình phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc Lãnh đạo các Khoa đào tạo cần báo cáo Nhà trường để Nhà trường có ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để thông báo);

- Các đơn vị (để phối hợp);

- Lưu VT, TTr &KĐCL GD.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

 TS. Đặng Lộc Thọ