Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
11/03/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG THANH TRA và KĐCL GIÁO DỤC

 
   

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 

             1.  Mục đích

     Đánh giá môn học thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của người học nhằm thu thập thông tin từ người học về cách thực hiện môn học, nội dung giảng dạy, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong môn học. Kết quả thu được là một trong những cơ sở để điều chỉnh việc tổ chức thực hiện môn học góp phần cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua việc đánh giá môn học để cải tiến quá trình đào tạo đồng thời góp phần xây dựng văn hoá chất lượng trong Nhà trường.

             2. Đối tượng và phạm vi

     Trong học kỳ 1 năm học 2013 - 2014, triển khai thực hiện đánh giá các học phần giảng dạy trong học kỳ 1 đối với 2 đơn vị: Khoa Cơ bản, khoa Xã hội và Nhân văn.

     Thực hiện đối với khóa 2012, hệ Cao đẳng chính quy.

             3. Nội dung đánh giá

           - Việc tổ chức thực hiện môn học

           - Nội dung môn học

           - Cấu trúc môn học

           - Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

           - Ý kiến khác

              4. Công cụ đánh giá

Sử dụng phiếu đánh giá môn học, thang đo 4 mức

1:  Hoàn toàn không đồng ý   

2:  Không đồng ý

3: Cơ bản đồng ý

4: Hoàn toàn đồng ý   

             5. Yêu cầu

     Nội dung, công cụ đánh giá khách quan về môn học, kết quả xử lý đảm bảo chính xác.

     Người học cần nhận định khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về các nội dung trong phiếu đánh giá.

     Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên có tinh thần cầu thị với kết quả xử lý phân  tích thông  tin phản hồi từ người học.

             6. Nhiệm vụ cụ thể

     Bộ phận Kiểm định chất lượng GD thuộc phòng Thanh tra - KĐCLGD phối hợp với các khoa để triển khai hoạt động này theo đúng kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt

             7. Tổ chức thực hiện

          - Thực hiện ngay sau khi thi kết thúc học phần.

          - Quy trình thực hiện: Bộ phận KĐCL phối hợp với các phòng ban khoa chức năng lập kế hoạch triển khai hoạt động khảo sát, thông báo bằng văn bản đến các bộ phận liên quan.

          - Triển khai theo từng bước cụ thể sau:

          B1: Hướng dẫn người học điền thông tin trả lời phiếu;

          B2: Phát phiếu điều tra;

          B3: Giám sát việc trả lời câu hỏi;

          B4: Thu phiếu, kiểm phiếu, ghi vào biên bản;

          B5: Nộp túi đã niêm phong về phòng TT-KĐCL;

          B6: Cán bộ phòng TT - KĐCL xử lý phiếu;

          B7: Phân tích kết quả;

          B8: Viết báo cáo;

          B9: Lưu trữ và bảo mật kết quả;

          B10: Bộ phận KĐCL tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ giảng viên, bộ môn, khoa (nếu có) để xử lý và báo cáo.

             8.     Quy định về lưu trữ, bảo mật

     Bản gốc các phiếu điều tra và file dữ liệu do bộ phận KĐCL lưu trữ và bảo quản.

     Lãnh đạo phòng chức năng, ban Chủ nhiệm khoa bảo mật kết quả đánh giá theo quy định lưu trữ và kiểm soát tài liệu.

             9.     Sử dụng kết quả đánh giá

     Lộ trình thực hiện việc sử dụng kết quả đánh giá chia thành 2 giai đoạn:

          - Giai đoạn 1: Kết quả được gửi trực tiếp về khoa đào tạo, phòng chức năng và giảng viên nhằm cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo.

          - Giai đoạn 2: Kết quả đánh giá sử dụng trong việc xét thi đua khen thưởng. Việc triển khai giai đoạn 2 của quy trình hiện nay sẽ thực hiện theo chủ trương của      Ban Giám hiệu (sẽ thông báo cụ thể sau).

     Việc đánh giá sẽ được thực hiện theo lộ trình theo từng kỳ học và theo năm học.

 

TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                    (Đã ký)

 

    ThS. Trần Thị Cẩm