Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Hội thảo Khoa Xã hội và Nhân văn
27/12/2016

Chủ đề

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

1. Thời gian: 8h30, ngày 30 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trường CĐSPTW