Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Hội đồng tư vấn xuất bản giáo trình, tài liệu, băng hình
12/12/2016

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:         /QĐ-CĐSPTW         Hà Nội, ngày       tháng        năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn xuất bản

giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo         

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định 93/HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TWI;

Căn cứ Quyết định 509/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi tên trường Cao đẳng sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo TW1 thành trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương);

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động KH&CN trong các trường đại học cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ đề xuất của các khoa về tính cấp thiết cần có những giáo trình, tài liệu chất lượng tốt phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của GV và SV.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu KH&HTQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn thuyết minh tuyển chọn xuất bản giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo (có danh mục kèm theo), bao gồm các thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, tuyển chọn, duyệt danh mục giáo trình, tài liệu, giao cho Phòng QL NCKH - HTQT, Tác giả, Nhà Xuất bản Giáo dục phối hợp thực hiện để phục vụ cho công tác đào tạo theo quy định đã ban hành. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: Quản lý NCKH&HTQT, Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Các Khoa và các thành viên có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NCKH&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định        /QĐ-CĐSPTW, ngày     tháng    năm 2016)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1

TS. Đặng Lộc Thọ

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Huy Đức

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

3

TS. Nguyễn Ngọc Linh

Phòng NCKH - HTQT

Uỷ viên

4

TS. Hoàng Thị Lan

Phòng NCKH - HTQT

Uỷ viên - Thư ký

5

TS. Trịnh Thị Xim

Khoa Mầm non

Uỷ viên

6

TS. Nguyễn Thị Xuân

Khoa Mầm non

Uỷ viên

7

ThS. Trần Thị Hằng

Khoa Mầm non

Uỷ viên

8

ThS. Trần Nguyên Hương

Khoa CNTT

Uỷ viên

9

ThS. Vũ Đức Thông

Khoa CNTT

Uỷ viên

10

ThS. Trần Văn Minh

Khoa Âm nhạc

Uỷ viên

11

TS. Trịnh Văn Tùng

Khoa Cơ bản

Uỷ viên

12

TS. Đỗ Thị Thanh Loan

Khoa Cơ bản

Uỷ viên

13

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Khoa Tiếng Anh

Uỷ viên

14

TS. Lê Thị Thúy Hằng

Khoa GDĐB

Uỷ viên

15

ThS. Phạm Văn Hảo

Khoa XHNV

Uỷ viên

16

ThS. Phạm Thị Tuyết

Khoa QL VT

Uỷ viên

17.

ThS. Phạm Minh Tùng

KhoaMT

Uỷ viên

18

 Đỗ Hữu Phú

Nhà Xuất bản GD

Uỷ viên

 (Hội đồng gồm có 18  người)

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số:   104/QĐ-CĐSPTW                 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Hội đồng tư vấn thuyết minh nhiệm vụ băng hình cấp trường

         

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định 93/HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TWI;

Căn cứ Quyết định 509/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi tên trường Cao đẳng sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo TW1 thành trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương);

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động KH&CN trong các trường đại học cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các quy định hướng dẫn thực hiện hoạt động KHCN của trường CĐSPTW ban hành tháng 4 năm 2015

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu KH&HTQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn thuyết minh nhiệm vụ băng hình của  khoa Âm nhạc (có danh mục kèm theo), bao gồm các thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn thuyết minh, duyệt danh mục nhiệm vụ băng hình, giao cho các tác giả triển khai nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo theo quy định đã ban hành. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: Quản lý NCKH&HTQT, Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Khoa Âm nhạc và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NCKH&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUYẾT MINH

 NHIỆM VỤ BĂNG HÌNH VÀ HỘI THẢO

(Kèm theo Quyết định 104/QĐ-CĐSPTW, ngày 22 tháng 2 năm 2016) 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1

TS. Đặng Lộc Thọ

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Huy Đức

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

3

TS. Nguyễn Ngọc Linh

Phòng NCKH - HTQT

Uỷ viên

4

TS. Hoàng Thị Lan

Phòng NCKH - HTQT

Uỷ viên - Thư ký

5

ThS. Trần Văn Minh

Khoa Âm nhạc

Uỷ viên

6

ThS. Nguyễn Quang Nhã

Khoa Âm nhạc

Uỷ viên

7

ThS. Nguyễn Văn Dương

Khoa Âm nhạc

Uỷ viên

 (Hội đồng gồm có 07 người)