Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
GIỚI THIỆU SÁCH
21/05/2015

           Nhân Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015); Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890- 19/05/2015); 70 năm cách mạng Tháng tám và Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương lần thứ VIII, Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu tới Quý bạn đọc những tài liệu viết về Đảng, về Bác Hồ có ý nghĩa sâu sắc.

 

1.  Văn kiện Đảng toàn tập. - T.1 – T.42. - H. : Chính trị Quốc gia. - 22cm.

2. Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới đại hội 6, 7,  8, 9, về văn hóa, xã hội, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đào tạo .- H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 290tr.; 21cm.

3. Các tổ chức tiền thân của Đảng .- H : Chính trị quốc gia, 1997. - 360tr; 19cm.

4. Đảng Cộng sản đội tiên phong của giai cấp công nhân .- H. : Sự thật, 1972. -50tr. ; 19cm.

5. Đảng cộng sản Việt Nam: Độc lập tự chủ và sáng tạo. - H. : T.T Thông tin tư liệu, 1985. - 82 tr. ; 19cm.

6. Về xây dựng Đảng / Hồ Chí Minh.-H. : Sự thật, 1981. - 242tr. ; 19cm.

7. Về xây dựng Đảng / Đỗ Mười.- H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 144tr.: 19cm.

8. Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng / Đức Vương. - H. : Sự thật, 1987. - 80tr.; 19cm.

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng của chúng ta / Trần Đình Huỳnh, Mạnh Quang Thắng.- H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 68tr. ; 19cm.

10. Xây dựng và rèn luyện Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội, 2003. - 638tr. ; 19cm.

11. Những chặng đường lịch sử vẻ vang / Hồ Chí Minh.- H. : Quân đội, 1973. -168tr. ; 19cm.

12.  Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng / Hồ Chí Minh.- H. : Sự thật, 1974. - 136tr. ; 19cm.

13. Không có gì quý hơn độc lập, tự do / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1975. - 104tr. ; 19cm.

14. Về đạo đức cách mạng / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1976. -160tr. ; 19cm.

15. Về phê bình và phê bình / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1976.- 78tr.; 19cm

15. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên / Đoàn Nam Đàn. - H : Chính trị quốc gia, 2002. - 272tr. ; 19cm.

16. Bàn về công tác giáo dục / Hồ Chí Minh. - H : Sự thật, 1972. - 48tr. ; 19cm.

17. Tiến lên dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng/ Lê Duẩn. - H. : Sự thật,1980. - 68tr. ; 19cm.

18. Một số văn kiện của Trung ương Đảng và Chính phủ về công tác khoa học và giáo dục (1965-1969). - H. : Sự thật, 1969. - 176tr. ; 19cm.  

19. Thấu suốt đường lối của Đảng đưa sự nghiệp giáo dục tiến lên mạnh mẽ vững trắc/ Lê Duẩn. - H. : Sự thật, 1972. - 148tr. ; 19cm.

20. Hồ Chí Minh toàn tập: T1 - T12 / Hồ Chí Minh. – H. : Chính trị quốc gia. – 22 cm.

21. Chủ Tịch Hồ Chí Minh tinh hoa của dân tộc, lương tâm của thời đại / Phạm Văn Đồng. – H.: Văn học, 1970.- 138 tr.; 19cm.

22. Học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.- H: Thanh niên, 2007.- 352tr.; 19cm.

23. Đường Bác Hồ đi cứu nước.- H.: Thanh niên, 1975.- 40 tr.; 19cm.

24. Nhân dân ta rất anh hùng / Hồ Chí Minh.- H: Văn học, 1969. - 222tr.; 19cm.

25. Bác Hồ với giai cấp công nhân, công đoàn Việt Nam.- H.: Lao động, 258tr.; 19cm.

26. Bác Hồ viết di chúc: Hồi ký của Vũ Kỳ.- H.: Kim Đồng, 2000.- 128tr.; 19cm.

27. Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhât / Hà Huy Giáp.- H.: Thanh Niên, 1987.- 232tr.; 19cm.

28. Bao la nhân ái những mẩu chuyện về Bác Hồ.- H.: Thanh niên, 1994.- 162tr.; 19cm.

29. Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân.- H.: Quân đội nhân dân, 1984.- 288tr.; 19cm.

30. Thời thanh niên của Bác.- H.: Thanh niên, 2008.- 159tr.; 19cm.

31. Bác Hồ với nhân dân Hà Nội.- H.: Văn hóa, 1970.- 112tr.; 19cm.

32. Bác Hồ viết hồi ký.- H.: Văn học, 1975.- 222tr.; 19cm.

33.Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.- H.: 1975.- 14tr.; 19cm.

34. Việt Nam đẹp nhất tên người 115 ca khúc về Bác Hồ.- H.: Đà Nẵng, 2005.- 288tr.; 22cm.

35. Một số suy nghĩ về đạo lý làm người của Hồ Chủ Tịch.- H.: Thanh niên, 1969.- 220tr.; 19cm.

36. Xứng đáng hơn nữa là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại / Lê Duẫn.- H.: Sự Thật, 1980.- 34tr.; 19cm.

37. Bác Hồ trên đất nước Lênin / Hồng Hà.- H.: Thanh Niên, 1980.- 238tr.; 19cm.

38. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc tôn giáo và đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam / Đỗ Quang Hưng. - H.: Quân đội, 2003.- 586tr.; 27cm

39. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh.- Ban Chấp hành TWĐCSVN, 1989.- 60tr.; 20cm.

40. Bác Hồ kính yêu.- H.: Kim Đồng, 1977.- 147tr.; 19cm

41. Bác Hồ ở Việt Bắc: Hồi ký / Cao Hồng Lĩnh. - Việt Bắc, 1975.- 170tr.; 19cm.

42. Bác Hồ viết di chúc: Hồi ký của Vũ  Kỳ.- H.: Kim Đồng, 2000.- 128tr.; 19cm.

43. Chúng ta có Bác Hồ .- H.: Lao động, 1970.- 228tr.; 19cm.

44. Bác Hồ với văn nghệ sỹ/ Lữ Huy Nguyên.- H.: Hội nhà văn ViệtNam, 1980.- 259tr.; 20cm.

45. Danh nhân Hồ Chí Minh. - H.: Lao  động, 2000.- 1040tr.; 21cm.

46. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch / Trần Dân Tiên.- H.: Thanh niên, 212tr.; 19cm.

47. Bác Hồ kể chuyện Tây du ký : Tập hồi ký về Hồ Chí Minh / Trần Văn Giang. –Tp.Hồ Chí Minh.:Nxb Trẻ, 1999.- 84tr.; 20cm.

48. Chủ Tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp vĩ đại gương sáng đời đời / Trường Chinh.- H.: Sự thật, 1980.- 52tr.; 19cm.

50. Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất/ Song Thành.- H.: Chính trị. Quốc gia, 1999.- 188tr.: 19cm.

51. Mãi mãi đi theo con đường của Lê nin vĩ đại .- H.: Sự thật, 1970.- 84tr.; 19cm.

52. Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc/ Hà Minh Đức .- H.: Giáo dục, 1977.- 272tr.; 19cm.

53. Vế danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm... .-H.: Lao động, 2001.- 188tr.; 19cm.

54. Đầu nguồn / Nguyễn Lương Bằng.... .- H.: Văn học, 1075.- 444tr.; 19cm.

55. Bách khoa thư Hồ Chí Minh / Phan Ngọc Liên, Nguyễn An biên soạn .- H.: Từ điển Bách khoa, 2003 .- 720tr.; 24cm.

56. Bác Hồ ở Pháp / Hồng Hà .- H.: Văn học, 1990.- 94tr.; 19cm.

57. Hồ Chí Minh về chăm sóc và giáo dục trẻ em / Phan Ngọc Liên .- H.: ĐHQG- ĐHSP, 1996 .- 122tr.; 21cm.

58. Những tháng năm bên Bác / Ngọc Châu... .- H.: Công an nhân dân, 1985.- 192tr.; 19cm.

59. 117 (Một trăm mười bảy) chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Trương Minh Tuấn .- H.: Hà Nội, 2007.- 368tr.; 19cm.

60. Xây dựng và rèn luyện Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.- H.: QĐND, 2003.- 638tr.; 19cm.

61. Cách mạnh tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng  cho các dân tộc / Hồ Chí Minh .- H.: Sự thật, 1967.- 29tr .; 19cm.

62. Dân tộc Việt Nam là một dân tọc anh hùng / Hồ Chí Minh. – H.: Sự thật, 1974.- 136tr.; 19cm.

63. Giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn / Hồ Chí Minh. –H.: Sự thật, 1972.- 34tr.; 19cm.

64. Hồ Chí Minh với lực lượng vũ trang nhân dân / Hồ Chí Minh.- H.: QĐND, 1975.- 542tr.; 19cm.

65. Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản / Hồ Chí Minh. - H.: Sự thật, 1976.- 243tr.; 19cm.

66. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. -H.: Sự thật, 1975.- 104tr.; 19cm.

67. Những chặng đường lịch sử vẻ vang / Hồ Chí Minh. - H.: QĐND, 1973.- 168tr.;19cm.

68. Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa / Hồ Chí Minh. - H.: Sự thật, 1975.- 44tr.; 19cm.

 

                                                                                                               TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN