Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Giấy đề nghị mượn phòng
07/03/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 

 

Kính gửi: Phòng Hành chính - Tổng hợp

                

Tên tôi là:…...............................................................................

Chức danh: …............................................................................

Đơn vị công tác: …......................................................................

Đề nghị Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí cho đăng ký mượn phòng:

Phòng Giao ban: ™                   P.Hội thảo: ™                      P.Chờ giảng: ™

Thời gian: Từ ........giờ........ ngày......../ ......../2016, đến........giờ.........ngày........./........../2016

Ngày giờ nhận phòng: Từ ........giờ........ ngày......../ ......../2016

Mục đích: …..............................................................................

Thành phần, số người tham dự): …..................................................................

Đăng ký thay đổi vị trí CSVC: …....................................................

Đăng ký mượn CSVC :

TT

CSVS

Mượn

Trả

Chữ ký

Số lượng

Đơn vị

Số lượng

Đơn vị

Người mượn

CBPV

 

Ấm tích

 

Chiếc

 

 

 

 

 

Phích

 

Chiếc

 

 

 

Chén trà

 

Chiếc

 

 

 

Đĩa nhỏ lót chén

 

Chiếc

 

 

 

Cốc thủy tinh thái

 

Chiếc

 

 

 

Đĩa con

 

Chiếc

 

 

 

Đĩa tròn nhỡ

 

Chiếc

 

 

Người trả

CBPV

 

Đĩa bầu dục

 

Chiếc

 

 

 

 

 

Khay đựng cốc chén

 

Chiếc

 

 

 

Hộp trà

 

Hộp

 

 

 

Điều khiển máy chiếu

 

Chiếc

 

 

 

Điều khiển điều hòa

 

Chiếc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!  

                                                                                               Hà Nội, ngày.....tháng..... năm 2016

PHÒNG HC-TH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tải File Giấy đề nghị tại đây:

http://www.mediafire.com/download/wd9fe97s50244q3/gi%E1%BA%A5y_%C4%91%E1%BB%81_ngh%E1%BB%8B_HCTH.doc