Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 20... – 20...
07/06/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 20... – 20...

 

 

 

STT           HỌ VÀ TÊN                                                        ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THI ĐUA

 

 

CSTĐ cấp Bộ

CSTĐ cấp cơ sở

Lao động tiên tiến

Không đăng kí

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

TẬP THỂ ĐƠN VỊ:                                                                                                                          

 

                                                                                       Phụ trách đơn vị

 

Lưu ý:

Các đơn vị đăng kí danh hiệu thi đua trong năm học theo mẫu gửi về Thư kí HĐTĐ( Phòng HCTH) cá nhân, tập thể không đăng kí thi đua sẽ không được xét thi đua, khen thưởng.

Tải File Mẫu" Danh sách đăng kí thi đua" tại đây: http://www.fshare.vn/file/S7CSQ1NXF4Y7