Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2013 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2013
01/11/2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 
   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2013 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2013

 

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

I. Những việc đã làm được

  Cơ bản đã thực hiện được các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng 10/2013. Đặc biệt đã làm tốt một số lĩnh vực sau:

1. Công tác TCCB:

- Hoàn thành thủ tục bổ nhiệm Phó trưởng phòng HCTH và thành lập tổ Quản trị mạng, trang WEB (trực thuộc phòng HCTH);

- Hoàn thành qui trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn và Tổ trưởng trực thuộc các khoa;

- Hoàn thành xét nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013; xét bổ sung chế độ thâm niên nhà giáo.

2. Công tác tuyển sinh và đào tạo:

- Thực hiện tốt công tác TS; Tổ chức tốt công tác nhập học, tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, Lễ khai giảng ngành GD Mầm non trình độ TCCN khoá 2013 – 2015;

- Duy trì nề nếp học tập; thực hiện Hội thi NVNN cấp lớp;

- Hoàn thành duyệt KH chuyên môn các khoa;

- Ban hành 02 tập Qui chế thực tập (ngành SP và ngoài SP); Hoàn thành 02 tập văn bản: Hướng dẫn công tác đào tạo năm học 2013 – 2014, Qui định về liên kết đào tạo và quản lí đào tạo theo nhu cầu xã hội năm học 2013 – 2014.

3. Công tác sinh viên:

- Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt GDCD đầu khoá” cho các lớp TCCN;

- Hoàn thành việc mua “Bảo hiểm y tế” cho HSSV và xét điểm rèn luyện cho HSSV năm thứ hai, ba;

- Ban hành tập văn bản về Công tác HSSV.

4. Công tác tài chính:

- Hoàn thành kế hoạch mua sắm, sửa chữa theo đúng qui định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Bộ GDĐT;

- Thực hiện công tác thanh toán thường xuyên, kịp thời các Phiếu mời giảng và các đề nghị thanh toán của CBGV.

5. Công tác NCKH&HTQT:

- Phê duyệt các Hội thảo 2013;

- Tổ chức 2 buổi hội thảo cho sinh viên Đan Mạch (MNTH HTT): chủ đề tháp nhu cầu của Maslow (ngày 11/10/2013); Chủ đề vật lý trị liệu đối với trẻ ngày 28/10/2013;

- Xây dựng KH học tập nghiên cứu mô hình đào tạo tại CĐ Seland - Đan Mạch, hợp tác với Úc.

6. Công tác quản trị thiết bị:

- Hoàn thành việc thanh lí tài sản năm 2013;

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, phương án tập duyệt PCCC và mua trang thiết bị PCCC;

7. Công tác kí túc xá:

- Ổn định nề nếp sinh hoạt khu KTX;

- Thực hiện thu kinh phí KTX còn tồn đọng các năm trước và kinh phí KTX HK mới;

- Xây dựng Kế hoạch HKI, phương án tổ chức dịch vụ HSSV trong KTX.

8. Hoàn thành Hội nghị CBVC cấp cơ sở và cấp trường, bầu Ban Thanh tra ND

9. Hoạt động của các trường MNTH:

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn trường như bệnh: chân - tay - miệng, bệnh đau mắt đỏ,bệnh sốt xuất huyết và bệnh   thủy đậu.

- Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ đặc biệt trong những ngày thời tiết thay đổi.

- Duy trì công tác giao nhận, chế biến thực phẩm cho trẻ đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

- Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc và hoạt động giáo dục trẻ;

- Tổ chức tốt công tác THTT; chương trình dạy trẻ theo yêu cầu trường MN chất lượng cao;

- Tổ chức các hoạt động tập thể cho cháu (dã ngoại, hội thi) và CBGV trong trường.

10. Một số việc khác:

- Triển khai thực hiện hoạt động thao giảng hướng về 20/11;

- Phòng QLĐT, TCCB, NCKH phối hợp kiểm tra thừa giờ được 06 khoa (Còn 02 khoa phải làm lại: GDĐB và CB; 01 khoa chưa nộp: GDMN);

- Khám sức khoẻ định kì cho CBGVNV; tổ chức nói chuyên chuyên đề “Bình đẳng giới”

- Tổ chức Lễ khai giảng các lớp TCCN ngành Sư phạm Mầm non khóa 2013-2015

- Thông qua đề án bổ sung BCH, BT, PBT giữa nhiệm kì của Đoàn TN

- Tiếp đoàn kiểm tra hoạt động CCB của BCH Hội CCB Quận Cầu Giấy

II. Những việc chưa hoàn thành:

- Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động nhà trường; Phê duyệt Qui chế làm việc và phân công công việc các đơn vị;

- Tổ chức học tập “Tuần GDCD giữa khoá, cuối khoá” cho các lớp năm thứ hai, thứ ba; Mua BH thân thể cho HSSV;

- Công tác QTTB: sửa chữa phòng học nhạc; kiểm kê tài sản; bổ sung thiết bị phòng học.

- Công tác KTX: Sửa chữa điện, nước nhà KTX A7; sắp xếp lại nhà KTX A6.

 

PHẦN II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Hoàn thành công tác tuyển sinh TCCN 2013; xây dựng chỉ tiêu TS năm 2014; Chuẩn bị tờ rơi và xây dựng phương án tiếp thị về công tác tuyển sinh 2014;

2. Tiếp tục ổn định nề nếp dạy – học, học tập rèn luyện đối với HSSV;

3. Tổ chức Hội nghị “Công tác GVCN”; Hội thi NVNN; Hội nghị THTT

4. Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động nhà trường và Qui chế làm việc và phân công công việc các đơn vị; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm;

6. Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch năm học các trường MNTH, các phòng, Trung tâm và khoa;

7. Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự cơ quan;

8. Tiếp tục thực hiện công tác mua sắm bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động dạy – học; kiểm kê tài sản;

9. Tổ chức các hoạt động nhân 20/11;

10. Xây dựng chương trình đào tạo mới năm 2014, mở ngành đào tạo …

11. Phối hợp tổ chức công tác Công đoàn, Đoàn TN và các tổ chức đoàn thể khác.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tổ chức cán bộ

- Thông qua Qui chế tổ chức và hoạt động nhà trường; chức năng nhiệm vụ và qui chế hoạt động các đơn vị trực thuộc; Hoàn thành phê duyệt “Qui chế làm việc và phân công trách nhiệm các thành viên” trong từng đơn vị;

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm: Xác định các vị trí chức danh, định biên từng vị trí và thực trạng đội ngũ hiện tại; xây dựng qui định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí CBVC; xây dựng kế hoạch sắp xếp lại, điều chuyển, tuyển dụng, thi chuyển ngạch;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV, qui định về chế độ qui đổi giờ chuẩn đối với hoạt động dự giờ, hướng dẫn giảng dạy và đánh giá giờ dạy của GV ;

2. Công tác tuyển sinh và đào tạo

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh CĐ VLVH, TCCN năm 2013;

- Ban hành 02 tập văn bản về quản lí đào tạo; tiếp tục chỉnh sưa tập văn bản về quản lí đào tạo và các biểu mẫu kèm theo;

- Thường xuyên thực hiện đối chiếu sĩ số các lớp đang học và bổ sung danh sách các lớp mới tuyển sinh trong năm học 2013 – 2014;

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động: việc thực hiện tiến độ giảng dạy, nề nếp giảng dạy của GV; việc thực hiện qui định đeo thẻ đối với SV; công tác mời giảng, nề nếp dạy – học, tổ chức THTT và thi kết thúc học phần tại các lớp theo nhu cầu xã hội;

- Tổ chức “Hội nghị công tác THTT các ngành SP”; công diễn báo cáo KQ “Hội thi NVNN” cấp trường; tổ chức và triển lãm cuộc thi vẽ “Vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam”;

- Hoàn thành các Hợp đồng đào tạo các lớp TS 2013;

- Triển khai hoạt động “Tổ CNTT”, xây dựng Kế hoạch về CNTT trong công tác quản lí và dạy học;

- Duy trì các lớp Chứng chỉ CMNV theo chương trình các ngành đào tạo;

- Tiếp tục hoàn thiện “Đề án Ngoại ngữ giai đoạn 2014-2020” theo Đề án NNQG 2020.

3. Công tác sinh viên

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt “Tuần giáo dục công dân giữa khoá, cuối khoá” cho các lớp năm thứ hai, năm thứ ba;

- Hoàn thành việc làm thẻ SV và Quyết định thành lập các lớp trình độ cao đẳng khoá 2013 – 2015 và trình độ TCCN khoá 2013 – 2015;

- Hoàn thành công tác “Bảo hiểm thân thể” cho HSSV;

- Tổ chức hội nghị “Công tác chủ nhiệm lớp năm học 2013 – 2014”;

- Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động công tác HSSV năm học 2013 – 2014.

4. Công tác quản trị thiết bị:

- Tiếp tục mua bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (mua máy tính các phòng làm việc và phòng thực hành Tin, …); kiểm kê tài sản năm 2013; cải tạo phòng học nhạc, sửa chữa khu thực hành Mỹ thuật (Nhà E), phòng làm việc (sảnh Hội trường ĐCN); hoàn thiện các hồ sơ quyết toán;

- Xây dựng các qui định về quản lí và vệ sinh phòng học; qui định về chế độ mua sắm, bàn giao tài sản;

- Tiếp tục thực hiện Đề án sửa chữa chống xuống cấp và nâng cấp CSVC nhà trường;

5. Công tác Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin

- Xây dựng kế hoạch nghiệm thu các Đề tài NCKH năm 2013; tổ chức các Hội thảo khoa học; nghiệm thu các tài liệu biên soạn, biên dịch, băng hình;

- Tiếp tục rà soát các đề tài NCKH, hội thảo, biên soạn tài liệu, xây dựng băng hình năm 2014.

6. Công tác Thông tin - Thư viện

- Tổ chức tốt hoạt động cho mượn giáo trình, tài liệu và phục vụ bạn đọc;

- Lập Đề án xây dựng Thư viện điện tử.

7. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự

- Tăng cường công tác ANTT: Tổ chức kiểm tra an ninh trật tự trong trường, khu KTX, khu vực trước cổng trường, ngoài tường rào; kiểm soát ra vào cơ quan;

- Bố trí, sắp xếp chổ để xe cho CBGV, HSSV và khách ra vào trường.

8. Công tác Tài chính

- Xây dựng các qui định và hướng dẫn về việc thực hiện chế độ thanh quyết toán;

- Hoàn thành thanh toán thừa giờ năm học 2012 – 2013;

- Tiếp tục rà soát kinh phí và việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2013.

9. Công tác thanh tra

- Tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học 2013 -2014;

- Thanh tra hoạt động giảng dạy của GV (thực hiện qui chế chuyên môn, thực hiện TKB …); thanh tra hoạt động đào tạo tại các lớp theo nhu cầu xã hội (nề nếp học tập, chế độ lên lớp, công tác thi kết thú học phần, công tác HSSV …)

10. Công tác hành chính tổng hợp

- Thực hiện nhiệm vụ Lễ tân, tiếp khách, tổ chức các sự kiện do Nhà trường tổ chức;

- Triển khai hoạt động Tổ quản trị mạng, tăng cường thông tin trên trang WEB của trường và các đơn vị;

11. Công tác quản lí Kí túc xá

- Hoàn thành bố trí sắp xếp chỗ ở trong khu KTX cho SV;

- Tiếp tục hoàn thành sửa chữa đường điện, nước nhà A7; xây dựng KH thay giường và sửa chữa điện, nước nhà A6;

- Duy trì các hoạt động sinh hoạt tập thể, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn (chú trọng công tác bảo vệ tài sản cá nhân) và hoạt động của đội TNXK trong khu KTX;

- Xây dựng phương án tổ chức các hoạt động dịch vụ trong khu KTX để hỗ trợ sinh hoạt và học tập cho HSSV.

11. Các đơn vị trong trường (phòng, khoa, trung tâm)

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học;

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nhân kỉ niệm “Ngày nhà giáo ViệtNam”.

12. Các Trường MNTH

- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ theo yêu cầu trường CLC;

- Triển khai hoạt động hướng dẫn THTT theo kế hoạch;

- Tổ chức hoạt động thao giảng cấp cơ sở theo kế hoạch năm học của trường MNTH;

- Tổ chức hội nghị “Sơ kết 1 năm thực hiện Trường Mầm non chất lượng cao”;

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề, các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.

13. TT Hỗ trợ PTGDĐB

- Tổ chức tốt các hoạt động can thiệp sớm;

- Phối hợp với khoa GDĐB tổ chức hoạt động THTT.

14. TT Nghiên cứu THDH&HL cho GDMN&TKT

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức;

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu;

- Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị theo qui định.

15. Công tác phối hợp với các đoàn thể và các công tác khác:

- Tổ chức học tạp quán triệt Nghị quyết TW VIII

- Kiện toàn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

- Hoạt động Công đoàn: Tiếp tục tổ chức Hội thi giảng dạy; Kỉ niệm 20/11;

- Hoạt động Đoàn TN, Hội SV: Kiện toàn tổ chức giữa nhiệm kì;

- Hoạt động Hội CCB: Triển khai các hoạt động hướng về ngày 19/12 và 22/12.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Họp Đảng uỷ: Ngày 29/10;

2. Giao ban tháng: 01/11;

3. Họp Ban kiểm kê tài sản: 05/11;

4. Hội nghị “Công tác THTT”: Ngày 16/11;

5. Hội giảng tại các trường MNTH: Từ 04/11 đến 16/11;

6. Tổ chức triển lãm kết quả cuộc thi vẽ “Vẻ đẹp đất nước con người ViệtNam”: Từ 11/11 đến 15/11 (Khai mạc và trao giải: ngày 11/11);

7. Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường: Từ 14/11 đến 18/11;

8. Tổ chức công diễn báo cáo kết quả Hội thi NVNN cấp trường: 18/11;

9. Công bố quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kỉ niệm ngày NGVN: 19/11;

10. Hoàn thành thanh toán tiền thừa giờ năm học  2012 – 2013: Trước 20/11;

11. Hội nghị “Công tác CN lớp”: 26/11;

12. Hội nghị “Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình trường Mầm non chất lượng cao”: 28/11.

          Trong quá trình thực hiện kế hoạch, căn cứ thực tế sẽ có những điều chỉnh, bổ sung.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                 (Đã kí)

 

                                                                                                                           ThS. Đặng Lộc Thọ