Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Cơ cấu phòng Hành chính Tổng hợp
24/03/2014

- Phòng Hành chính - Tổng hợp gồm có 07 bộ phận và 01 tổ trực thuộc:

     + Bộ phận thi đua khen thưởng;

     + Bộ phận Văn thư;

     + Bộ phận Lưu trữ;

     + Bộ phận Pháp chế;

     + Bộ phận In ấn;

     + Bộ phận Tổ chức các hoạt động, sự kiện cấp trường;

     + Bộ phận lễ tân tiếp khách.

     +Bộ phận Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

    +Tổ Quản trị mạng và Website.