Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Chức năng nhiệm vụ
14/05/2015

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị: Phòng Quản lí Đào Tạo

- Địa chỉ: Số 387 đường Hoàng Quốc Việt - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (04) 37 565 209 - 37 562 670 - 37 914 011

- Email: qldt.cdsptw@gmail.com

II. CHỨC NĂNG:

1. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường.

2. Giúp Ban Giám hiệu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo, kế hoạch xây dựng phát triển trường.

III. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng chiến lược phát triển và quản lý đào tạo

  • Giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của Nhà trường; nghiên cứu đề xuất mục tiêu, qui mô và các loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề và phương thức đào tạo.

  • Trên cơ sở các văn bản về công tác đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể chế hóa thành các nội qui, qui định của Nhà trường.

  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký ngành đào tạo mới để trình các cấp xét duyệt.

  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo với các đơn vị khác.

2. Quản lí, tổ chức công tác tuyển sinh

  • Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các hệ và trình độ đào tạo, lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành.

  • Tổ chức, điều hành các kỳ thi tuyển sinh theo đúng kế hoạch và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Quản lí công tác đào tạo

  • Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn;

  • Tổ chức và quản lý công tác xây dựng hệ thống chương trình đào tạo.

  • Xây dựng và phổ biến các qui định, qui chế về đào tạo; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, qui định, qui chế đào tạo ở các đơn vị.

  • Quản lý, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội qui, qui chế, chương trình, nội dung, lịch trình giảng dạy và đánh giá của tất cả các ngành đào tạo các hệ và trình độ đào tạo của các khoa.

  • Quản lý các kỳ thi học kỳ cho các hệ, ngành và loại hình đào tạo trong và ngoài Trường theo đúng các Qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Lập kế hoạch, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động rèn luyện nghiệp vụ và thực hành, thực tập nghề nghiệp chung cho toàn Trường.

  • Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp cho các ngành, các trình độ, các loại hình đào tạo trong và ngoài trường theo đúng Qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Soạn thảo các qui định về đào tạo và mẫu sổ sách, bảng biểu quản lý đào tạo sử dụng thống nhất trong toàn Trường.

  • Quản lý và lưu trữ các văn bản, hồ sơ liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và thi tốt nghiệp: toàn bộ hồ sơ đào tạo, kết quả học tập, quản lý bài thi tuyển sinh và tốt nghiệp của sinh viên trong toàn trường theo đúng qui chế đào tạo, phù hợp với từng loại hình đào tạo của Trường.

4. Trực tiếp quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ (kể cả chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng).