Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính Tổng hợp
17/03/2014

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  Lập kế hoạch tổng hợp quản lý các công tác thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, pháp chế, lễ tân, tiếp khách và in ấn

Công tác giáo dục chính trị đạo đức

  • Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành Giáo dục như: tiếp tục thực hiện cuộc vận động Hai không với bốn nội dung của ngành giáo dục, sơ kết một năm về triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của BGDĐT thực hiện Nghị quyết 05/BCSĐ ngày 13/01 năm 2010 của Ban Cán sự Đảng về đổi mới quản lí Giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012;

  • Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước;

  • Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ;

  • Tham gia đẩy đủ tích cực mọi hoạt động chung của nhà trường và đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Công đoàn.

Công tác chuyên môn

 *Công tác kế hoạch tổng hợp và theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác của trường.

  • Giúp BGH tổng hợp, lập kế hoạch chương trình công tác hàng năm, hàng tháng; lên lịch công tác tuần theo yêu cầu của BGH kịp thời, từ tháng 5/2012 đưa lịch công tác lên website làm cho việc cập nhật thông tin đến với các đơn vị nhanh hơn, kịp thời hơn;

  • Thường xuyên theo dõi việc thực hiện kế hoạch của nhà trường ở các đơn vị, phản ánh kịp thời với BGH về việc thực hiện kế hoạch công tác

  • Chuẩn bị báo cáo sơ kết, tổng kết hàng tháng, học kì và năm học hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên đầy đủ đúng thời hạn;

  • Chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung các hội nghị sơ kết, tổng kết năm học, phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức các Lễ, Hội của nhà trường theo đúng kế hoạch.

 * Công tác Thi đua Khen thưởng

  • Tham mưu cho BGH về việc chỉ đạo công tác Thi đua, Khen thưởng;

  • Hướng dẫn công tác Thi đua,Khen thưởng năm học;

  • Triển khai các Thông tư mới của Bộ Giáo dục về Thi đua, Khen thưởng đến các đơn vị; 

  • Theo dõi tổng hợp việc xét thi đua ở các đơn vị để trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của trường, đề xuất tổ chức việc xét duyệt Thi đua, Khen thưởng từng mặt công tác từng đơn vị trình Chủ Tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng;

  • Phối hợp với các phòng ban chức năng đề ra những biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn trường;

  • Đề xuất cấp trên khen thuưởng cán bộ, giảng viên;

  • Hoàn thành xét thi đua khen thưởng danh hiệu năm học;

  • In giấy khen nhân dịp 20/11 cho tập thể, cá nhân và trong các đợt thi đua theo chuyên đề, đột xuất trong năm học.

 * Công tác Văn thư

  - Tiếp nhận, vào sổ, xử lí ban đầu, phân loại văn bản các công văn, thư tín, chứng, điện báo, fax, chuyển phát nhanh đi, đến trường;

  • Quản lí văn bản đi, đến;

  • Quản lí con dấu đúng quy định của nhà nước;

  • Tiếp và hướng dẫn khách, cán bộ công chức sinh viên đến làm việc với BGH;

  • Trình, kí các văn bản khi các đơn vị cần xin chữ kí của BGH;

  • Quản lí cấp phát giấy đi đường cho cán bộ, giáo viên, sinh viên; • Đặt mua báo, tem thư, phong bì của nhà trường.

 * Công tác phục vụ lễ tân tiếp khách

  • Phối hợp với phòng NCKH&HTQT và các đơn vị liên quan đón tiếp khách ngoài trường đên công tác, tham quan làm việc với trường;

  • Quản lí các phòng họp Giao ban, phòng Khách, phòng Hội thảo, các phòng làm việc của BGH; • Phục vụ lễ tân cho các cuộc họp.

 * Công tác khánh tiết

  • Phối hợp với các phòng chức năng chịu trách nhiệm phần khánh tiết phục vụ các ngày lễ lớn, lế kỉ niệm do BGH chủ trì.

* Công tác Pháp chế

   - Theo dõi kiểm tra các văn bản hành chính do các đơn vị ban hành;

  - Hướng dẫn sửa văn bản theo đúng quy định của Pháp chế.

* Công tác In ấn

  • Đánh máy, photocopy, in sao tài liệu, văn bản, giấy tờ phục vụ cho công tác chung của trường;

  • In đề thi phục vụ thi học phần, thi tốt nghiệp;

  • Làm đề thi kịp thời, bí mật.

* Công tác Lưu trữ

• Lập hồ sơ lưu trữ