Thông báo
Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Các khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ
31/03/2012
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

Số: 251/TB-CĐSPTƯ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

         Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ

Căn cứ theo Chương trình giáo dục trình độ cao đẳng các ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép;

Căn cứ nhu cầu xã hội và điều kiện thực tế, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

I. Ngành Giáo dục Mầm non

1. Chứng chỉ “Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non” cho đối tượng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục mầm non.

2. Chứng chỉ “Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non theo hướng đổi mới” cho cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục; gồm các chuyên đề:

- Tổ chức Hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non

- Tổ chức Hoạt động Tạo hình trong trường Mầm non

- Giáo dục Kĩ năng sống cho trẻ mầm non

- Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

- Giáo dục Hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường Mầm non

- Giáo dục trẻ tại nhà trẻ

3. Chứng chỉ “Quản lý Giáo dục Mầm non”“Tổ chức thực hiện Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” cho đối tượng cán bộ giáo viên đã qua công tác tại các cơ sở giáo dục.

II. Ngành Sư phạm Âm nhạc

       Chứng chỉ “Kỹ thuật sử dụng đàn phím trong nhà trường” “Tổ chức hoạt động Âm nhạc trong nhà trường” (trong trường Mầm non, Tiểu học và THCS) cho mọi đối tượng.

III. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

       Chứng chỉ “Tổ chức hoạt động Mỹ thuật trong nhà trường” (trong trường Mầm non, Tiểu học và THCS) cho mọi đối tượng.

IV. Ngành Thông tin - Thư viện

        Chứng chỉ “Nghiệp vụ về Công tác Thư viện” cho đối tượng công tác thư viện tại các cơ quan, trường học, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

V. Ngành Công nghệ Thiết bị Trường học

       Chứng chỉ “Quản lý thiết bị dạy học tiểu học”“Quản lý thiết bị dạy học THCS”.

VI. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Cho đối tượng ngoài ngành sư phạm có nhu cầu dạy học tại các trường Tiểu học, THCS.

VII. Chứng chỉ Tin học trình độ A, B, C và Chứng chỉ Ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ A, B: theo “Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên” ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Thời gian đào tạo: từ 1 đến 3 tháng (theo nội dung chương trình cho từng loại chứng chỉ)
  • Nơi nhận hồ sơ và địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và các địa phương căn cứ theo nhu cầu của người học.
  • Học phí: Tùy theo số lượng học viên/lớp học và địa điểm học.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ:Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; điện thoại: (04) 37565209, 37562670.

Nơi nhận:                                                      

- Các Sở và Phòng GDĐT;

- Lưu: VT, QLĐT.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

TS Trần Thị Nga (đã kí)