Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
BẢN KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 20152016
07/06/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                                   

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH

VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2015-2016

 

Họ và tên:.................................................................................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác:.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

A. NHỮNG THAY ĐỔI  VỀ BẢN THÂN (NẾU CÓ)

Gia đình:.......................................................................................................................................................................................

Bản thân: ....................................................................................................................................................................................

B. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC TRONG NĂM HỌC

I. THỰC HIỆN NGÀY GIỜ CÔNG (tối đa 10 điểm)

Số ngày công đã nghỉ trong năm: ...........................................................................................................

Lí do ....................................................................................................................................................................................

Đánh giá xếp loại:.................................................. Điểm:.................................................................

    II. THỰC HIỆN SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC(tối đa 10 điểm)

1. Công việc được giao:.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. Đánh giá khối lượng công việc đã hoàn thành và những tồn tại:

Công việc đã hoàn thành:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tồn tại:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tự đánh giá xếp loại:......................................... Điểm:.................................................................

III. VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC TÁC PHONG (tối đa 10 điểm)

 

Việc chấp hành Pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế của Nhà trường; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong, quan hệ công tác; tinh thần học tập nâng cao trình độ........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tự đánh giá xếp loại:......................................... Điểm:.................................................................

C. CÁC VI PHẠM TỪ MỨC ĐỘ KHIỂN TRÁCH TRỞ LÊN (NẾU CÓ)

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

D. PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

E. KẾT LUẬN CHUNG

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tống số điểm đạt được trong 3 tiêu chuẩn:................................................................................................

Cá nhân đạt loại nào?.....................................................................................................................................................

Ngày    tháng    năm 2016

Người khai

                                                                                

Đ. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ

I. ƯU ĐIỂM: ( về tinh thần , thái độ và mức độ chất lượng hoàn thành nhiệm vụ)

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 II.TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

III.Ý KIẾN XẾP LOẠI CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ:

Đạt danh hiệu:............................................................. tỉ lệ phiếu:.....................................................

Không đạt:....................................................................... tỉ lệ phiếu:.....................................................

Ngày    tháng    năm 2016

Phụ trách đơn vị