Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
BẢN KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20152016
07/06/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNGƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                                   

                                                      BẢN KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

                                                                                   NĂM HỌC 2015-2016

 

Họ và tên:.......................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác:.................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

A. NHỮNG THAY ĐỔI LỚN VỀ BẢN THÂN (NẾU CÓ)

Gia đình:..........................................................................................................................................................................

Bản thân: ........................................................................................................................................................................

B. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC TRONG NĂM HỌC

I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO THEO ĐỊNH MỨC (tối đa 10 điểm)

1. Giảng dạy trên lớp

- Số lớp được phân công giảng dạy: .....................................................................................................

- Số tiết nghỉ/ năm ....................................................... ………..lí do ………………số tiết dạy bù

- Hoạt động ngoại khóa (loại nào?) .............................................................................................. tiết

- Số giờ dạy cho Khoa, Bộ môn, Trường dự........................................................................ tiết

- Số giờ đi dự của giáo viên khác có nhận xét xếp loại:............................................. tiết

- Tổng số giờ đi coi thi chấm thi .................................................................................................. tiết

 

a. Thực hành thực tập

+ Kiến tập, thực hành:......................................... buổi, qui đổi:...................................... tiết

+ Thực tập tốt nghiệp........................................... tuần, qui đổi:...................................... tiết

+ Xây dựng giờ mẫu:................................................................................................................. tiết

+ Phụ trách đoàn thực hành, thực tập tập trung...........tuần, qui đổi: tiết

b. Nghiên cứu khoa học:

+ Đề tài ( chủ nhiệm, thư kí, ủy viên tham gia) ............... qui đổi................ .tiết

+ Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học:........................................................................ tiết

+ Sáng kiến kinh nghiệm, viết báo được đăng ở tập san:............................ tiết

c. Biên soạn tài liệu, bài giảng, giáo trình:

+ Số giáo trình mới hoặc hiệu đính lại..................................................................... … tiết

+ Số trang bài giảng, đề cương mới (hoặc bổ sung):.... qui đổi................. tiết

+ Số trang dịch tài liệu chuyên môn............................................ qui đổi................. tiết

d. Chỉnh sửa chương trình đào tạo:

đ. Công tác kiêm nhiệm:

+ Công tác quản lí:.................................................. qui đổi..................................................... .tiết

+ Chủ nhiệm lớp nào? ........................................ qui đổi...................................................... tiết

+ Công tác đoàn thể:............................................. qui đổi:..................................................... tiết

e. Học tập bồi dưỡng chuyên môn:

+ Chuyên môn:...............................................................................................................................                ............................................................................................................................                    ............................................................................................................................                    ............................................................................................................................                    ............................................................................................................................                    ............................................................................................................................                    ............................................................................................................................                   

+ Ngoại ngữ, tin học:........................................................................................................................

+ Sinh hoạt chuyên môn- khoa học (số lượt tham dự?):......................................

2. So với định mức đã đạt

+ Vượt định mức:.............................................................................................................................

+ Thiếu so với định mức:....................................................................................................................

Đánh giá xếp loại:.................................................. Điểm:.................................................................

II. CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC (tối đa 10 điểm, các mục đạt từ loại khá trở lên với lao động tiên tiến,

giỏi với CSTĐ)

+ Giảng dạy loại:..............................................................................................................................

+ Công tác thực hành thực tập loại:.........................................................................................

+ Công tác NCKH đạt loại:...............................................................................................................

+ Công tác chủ nhiệm đạt loại:......................................................................................................

+ Công tác kiêm nhiệm loại:............................................................................................................

 Đánh giá xếp loại:................................................ Điểm:.................................................................

III. VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC TÁC PHONG (tối đa 10 điểm)

Việc chấp hành Pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện quy chế chuyên môn,

quy chế của Nhà trường; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong, quan hệ công tác; tinh thần học tập nâng cao trình độ........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Đánh giá xếp loại:.................................................. Điểm:.................................................................

C. CÁC VI PHẠM TỪ MỨC ĐỘ KHIỂN TRÁCH TRỞ LÊN ( NẾU CÓ)

...........................................................................................................................................................

D PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU

...............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E. KẾT LUẬN CHUNG

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tống số điểm đạt được trong 3 tiêu chuẩn:................................................................................................

Cá nhân đạt loại nào?.....................................................................................................................................................

Ngày    tháng    năm 2016

Người khai

                                                                                 

Đ. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ

I. ƯU ĐIỂM:(về ý thức trách nhiệm và mức độ chất lượng hoàn thành nhiệm vụ) .............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 II.TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

III.Ý KIẾN XẾP LOẠI CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ:

Đạt danh hiệu:............................................................. tỉ lệ phiếu:.....................................................

Không đạt:....................................................................... tỉ lệ phiếu:.....................................................

                                                                        Ngày    tháng    năm 2016

                                                                                 Phụ trách đơn vị