Thông báo  
Thông báo về việc tuyển sinh ngành Sư phạm Mầm non chất lượng cao trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui năm 2016
13/09/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TCCN 2016

Số:  474/TB-HĐTSTCCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh ngành Sư phạm Mầm non chất lượng cao

trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui năm 2016

     Căn cứ Qui chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương theo nội dung Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Thông báo số 223/TB-CĐSPTW ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016,

     Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh ngành Sư phạm Mầm non chất lượng cao trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui năm 2016 như sau:

1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

2. Hình thức thi và xét tuyển:

- Thi môn năng khiếu: Đọc kể diễn cảm và Hát.

Miễn thi và chuyển điểm thi năng khiếu đối với thí sinh đã dự thi và có điểm môn Đọc kể diễn cảm và Hát tuyển sinh cao đẳng chính qui 2016 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

- Xét tuyển: theo tổng điểm môn Văn lớp 12 ở trường Trung học phổ thông và điểm thi môn năng khiếu.

- Đối với thí đã trúng tuyển cao đẳng chính qui năm 2016 xét theo tổ hợp M00: nếu có nguyện vọng chuyển sang trình độ trung cấp chuyên nghiệp cần làm đơn xin chuyển trình độ đào tạo.

3. Thời gian thi, xét tuyển và nhập học:

- Thời gian thi năng khiếu: các ngày 24, 25 tháng 9 năm 2016.

- Thông báo trúng tuyển: ngày 27 tháng 9 năm 2016.

- Dự kiến nhập học: các ngày 29, 30 tháng 9 năm 2016.

4. Hồ sơ dự thi và xét tuyển:

- Túi Hồ sơ và Phiếu đăng kí dự thi/ Phiếu đăng kí xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương).

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp, Học bạ, các giấy ưu tiên (nếu có).

- 04 ảnh cỡ 4cm x 6cm (có ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

- 02 phong bì dán tem (có ghi rõ họ tên, địa chỉ thí sinh, số điện thoại liên lạc).

Đối với thí sinh đã trúng tuyển cao đẳng chính qui 2016 theo tổ hợp M00 tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: viết đơn xin chuyển trình độ đào tạo (theo mẫu tại Phòng Quản lí Đào tạo).

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, số 387 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội: từ ngày thông báo đến hết ngày 22 tháng 09 năm 2016.

6. Phí dự thi và xét tuyển (lệ phí tuyển sinh):

- Lệ phí thi và xét tuyển: 360.000đ/hồ sơ

- Đối với thí sinh được miễn thi năng khiếu (theo mục 2): 60.000đ/hồ sơ

7. Kinh phí đào tạo:

Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37565209, (04) 37562670, (04) 37914011

Nơi nhận:                                                      

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các phương tiện thông tin đại chúng;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Đã kí 

 

 TS. Đặng Lộc Thọ