Thông báo  
Thông báo lịch khai giảng tại các trường Mầm non thực hành năm học 2016 2017
01/09/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Lịch khai giảng tại các trường Mầm non thực hành năm học 2016 - 2017

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu các trường Mầm non thực hành;

- Lãnh đạo các phòng: Tổ chức Cán bộ, Quản lí Đào tạo, Kế hoạch - Tài  chính, Hành chính Tổng hợp;

- Ban Chủ nhiệm các khoa: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Xã hội và Nhân văn, Công nghệ Thông tin; Tiếng Anh.

            Căn cứ công văn số 4078/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017 ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017;

            Phòng Quản lí Đào tạo thông báo lịch khai giảng năm học 2016-2017 của các trường Mầm non thực hành và thành phần dự như sau:

1. Thời gian: 7h30, ngày 05 tháng 9 năm 2016

2. Địa điểm: Tại các trường Mầm non thực hành.

3. Thành phần tham dự:

Các trường

Đại biểu

Trường MNTH

Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH

Hoa Hồng

Trường MNTH

Hoa Sen

Ban Giám hiệu

Kính mời:

TS. Nguyễn Huy Đức

Kính mời:

TS. Đặng Lộc Thọ

Kính mời:

TS. Đỗ Thị Minh Chính

Đại biểu

các phòng, khoa

Trịnh Thị Xim

Nguyễn Cao Đằng

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thị Bích Lan

Tăng Thu Trang

Vũ Thị Thanh Huyền

Nguyễn Quang Nhã

 

Nguyễn Cẩm Yến

Dương Xuân Phương

Trần Thị Hằng

Phạm Tiến Thành

Phạm Minh Tùng

Đoàn Đức Dương

Nguyễn Minh Tuấn

Phạm Văn Hảo

Trần Xuân Hòa

Trần Văn Minh

Nguyễn Thị Thủy

Hà Thị Ngọc

Nguyễn Thị Xuân

Lê Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Thành

Trần Nguyên Hương

HIỆU TRƯỞNG                                                      TRƯỞNG PHÒNG

 


                               TS. ĐẶNG LỘC THỌ                                               TRẦN XUÂN HÒA