THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
24/01/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 19  tháng 1 năm 2017


 

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

 

Kính gửi: .................................................................................................................................

Trong năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức 04 Hội thảo khoa học (Dự kiến xin phép theo qui mô cấp Quốc gia và Quốc tế) nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về các vấn đề khoa học của giáo dục mầm non Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo như sau:

1. Hội thảo 1: "Đổi mới hoạt động Giáo dục thẩm mĩ theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm"

1.1. Mục tiêu:

- Cơ sở lý luận của hoạt động giáo dục thẩm mĩ theo mô hình lấy trẻ mầm non làm trung tâm

- Thực tiễn về của hoạt động giáo dục thẩm mĩ theo mô hình lấy trẻ mầm non làm trung tâm ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

- Những kỹ thuật, điều kiện và đề xuất các giải pháp tổ chức hoạt động hoạt động giáo dục thẩm mĩ theo mô hình lấy trẻ mầm non làm trung tâm ở Việt Nam hiện nay. 

1.2. Thời gian (Dự kiến): Tháng 6/2017

2. Hội thảo 2: "Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen Tiếng Anh"

2.1. Mục tiêu:

- Cơ sở lý luận của hoạt động Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen Tiếng Anh

- Thực tiễn về của hoạt động giáo dục thẩm mĩ theo mô hình lấy trẻ mầm non làm trung tâm ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

- Những kỹ thuật, điều kiện và đề xuất các giải pháp tổ chức hoạt động hoạt động xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở Việt Nam hiện nay. 

2.2. Thời gian (Dự kiến): Tháng 6/2017

3. Hội thảo 3: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

3.1. Mục tiêu:

- Cơ sở lý luận của quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Thực tiễn về giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở Việt Nam hiện nay.

- Những điều kiện và giải pháp để xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở Việt Nam. 

3.2. Thời gian (Dự kiến): Tháng 8/2017

4. Hội thảo 4: "Giáo dục sớm theo phương phápMontessori thực tiễn và giải pháp"

4.1. Mục tiêu:

- Cơ sở lý luận của Giáo dục sớm theo phương pháp Montessori

- Thực tiễn về của hoạt động Giáo dục sớm theo phương pháp Montessori ở các nước trên thế giới và một số cơ sở giáo dục tại Việt Nam hiện nay.

- Những giải pháp tổ chức hoạt động hoạt động Giáo dục sớm theo phương pháp Montessori phù hợp với giáo dục mầm non Việt Nam hiện nay. 

4.2. Thời gian (Dự kiến): Tháng 8/2017

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài và tham dự Hội thảo. Cụ thể:

I. Thể thức trình bày bài viết cho hội thảo:

-      Bài viết trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Unicode, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5.

-      Bài viết gồm các mục chính: Đặt vấn đề, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo, bài viết có thể sử dụng các hình ảnh minh họa phù hợp.

II. Thời gian nhận bài và đăng ký tham dự 04 hội thảo:  

-      Đối với Hội thảo 1 và 2: Từ 1/2/2017 đến 30/4/2017.

-      Đối với Hội thảo 3 và 4: Từ 1/2/2017 đến 30/6/2017

III. Đơn vị tiếp nhận bài viết:

-  Phòng QL Nghiên cứu khoa học và HTQT; Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. Email: khoahoccdsptw@gmail.com - ĐTCQ: 043.756.8674

- Hoặc liên hệ và gửi trực tiếp:

  • TS. Hoàng Thị Lan, email: khoahoccdsptw@gmail.com, ĐTDĐ: 0918.76.86.86 (Cho cả 4 hội thảo)
  • ThS. Phạm Minh Tùng, email: tungpm@gmail.com, ĐTDĐ: 0915.266.621

(Hội thảo 1)

  • ThS. Trần Văn Minh, email: tranminhcdsptw@gmail.com, ĐTDĐ: 0912.242.942 ( Hội thảo 1)
  • ThS. Nguyễn Minh Tuấn, email: tuancfl@gmail.com, ĐTDĐ: 0979.79.81.95 (Hội thảo 2)
  • TS. Trịnh Thị Xim, email: ximbon@gmail.com, ĐTDT: 0904458674

(Hội thảo 3 và 4)

Các bài viết có chất lượng được tuyển chọn, phản biện và được đăng trong kỷ yếu của hội thảo hoặc xuất bản ở các tạp chí khoa học chuyên ngành. Những bài viết phù hợp sẽ được lựa chọn để trình bày trong chương trình chính thức của hội thảo.

Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời tham gia hội thảo đến tác giả các bài viết.

Sự tham gia viết bài và tham dự hội thảo của Quý vị đại biểu là đóng góp cho sự thành công của Hội thảo./.

Trân trọng!

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

 

 

NGƯT.TS. Đặng Lộc Thọ

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web