THÔNG BÁO Về việc xây dựng kế hoạch Khoa học Công nghệ cấp cấp bộ, cấp quốc gia năm 2018
31/03/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                             Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng kế hoạch Khoa học Công nghệ

cấp cấp bộ, cấp quốc gia năm 2018

 
   

 

 

          Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc,

          Thực hiện Công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/3/2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

          Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đề nghị các đơn vị thông báo chi tiết đến từng cán bộ giảng viên về việc đề xuất các nhiệm vụ KHCN (theo mẫu kèm theo) trong đó chú trọng đến 02 loại nhiệm vụ KHCN phù hợp với mô hình hoạt động của Trường CĐSPTW hiện nay là:

          - Đề tài KHCN cấp Nhà nước (gồm đề tài độc lập và đề tài đăng ký theo chương trình khoa học giáo dục)

          - Đề tài cấp Bộ

          Kết quả đăng ký và xét chọn tại các đơn vị (gồm bản Đề xuất và Tổng hợp đề xuất) gửi về Phòng QLNCKH&HTQT trước ngày 10/4/2017.

          Chuyên viên phụ trách: ThS. Trần Thị Bích Hạnh,  ĐT: 0913228174

          Bản điện tử gửi về địa chỉ email:  khoahoccdsptw@gmail.com

          Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, QLNCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đặng Lộc Thọ

 

 

 Xem File đầy đủ tại đây: https://www.fshare.vn/file/FOXFZEO2X7XV

 

 

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web