THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
17/01/2017

                      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 10/TB-CĐSPTW                                                                    Hà Nội, ngày 09 tháng 01năm 2017

 

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

 

          Căn cứ Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội .

          Căn cứ vào kế hoạch năm học và hoạt động của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau:

I/ Kế hoạch nghỉ Tết:

1. Khối Giảng viên và học sinh, sinh viên:

Nghỉ Tết từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (tức từ ngày Thứ 2 - 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày Chủ nhật - 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Tổng số ngày nghỉ là 14 ngày.

2. Khối Hành chính và Khối các Trường MNTH:

Nghỉ Tết từ ngày 26/01/2017 (Thứ 5 - 29 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 01/02/2017 (Thứ 4 - 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Tổng số ngày nghỉ là 07 ngày.

3. Phòng Bảo vệ:   

Hiện tại Phòng Bảo vệ có 10 nhân viên, theo phân công trực Tết là 3 ca/ngày, 3 người/ca. Như vậy, trong một ngày Phòng Bảo vệ có 9 người phải làm việc. Để đảm bảo cho nhân viên Phòng Bảo vệ vừa tham gia trực Tết vừa có thời gian đón xuân cùng gia đình, Hiệu trưởng giao cho Phòng Bảo vệ lên kế hoạch, điều hành, bố trí bổ sung cán bộ trực để đảm bảo trật tự, an ninh trong dịp Tết. Nhà trường sẽ thanh toán chế độ làm ngoài giờ cho cán bộ bảo vệ theo quy định chung.

 

 

II/ Lưu ý:

- Phòng Hành chính Tổng hợp có trách nhiệm làm niêm phong cho toàn trường, các đơn vị cử người nhận niêm phong tại phòng Văn thư (tầng 1).

- Các Văn phòng khoa, Phòng chức năng và các Trung tâm sẽ niêm phong vào cuối giờ chiều ngày 25/01/2017. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc niêm phong các đơn vị mình phụ trách.

Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể viên chức Nhà trường đón xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm chống lãng phí.

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện thông báo này./.

 

Nơi nhận:     

- Thông báo trên trang thông tin điện tử;

- Lưu: HCTH, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Lộc Thọ

(đã ký)

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web