THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
13/02/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

 

   Hà Nội, ngày  03 tháng 01  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

 

      Căn cứ thư giới thiệu từ các đơn vị, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo danh sách ứng viên xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

       Tiến sĩ Nguyễn Huy Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

       Danh sách niêm yết công khai đến toàn thể cán bộ giảng viên trong Nhà trường được biết. Nếu cán bộ giảng viên có ý kiến góp ý xin gửi về thư kí Hội đồng xét tặng: Đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng HCTH  địa chỉ Email: vhuyen71@gmail.com.

       Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường 

- Lưu: VT, HCTH                                     

 

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà Giáo Nhân dân, Nhà Giáo Ưu tú

Chủ tịch hội đồng

 (Đã ký) 

 

TS. Đặng Lộc Thọ

 

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web