KẾ HOẠCH Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
08/02/2017

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Số: 02/KH-HĐXTDHNGND,NGƯT

   Hà Nội, ngày  03 tháng 01  năm 2017

  

KẾ HOẠCH

Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

 

        Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (Gọi tắt là Nghị định 27); Căn cứ công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017. Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) năm 2017 như sau:

        1. Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm

        1.1. Thời gian thực hiện: Từ  ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến 16 tháng 12 năm 2016.

        1.2. Nội dung thực hiện:

       Bước 1: Trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy và công đoàn bộ phận của đơn vị để phổ biến cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị (kể cả những người đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2014 đến nay) về đối tượng áp dụng và tiêu chuẩn danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I và Điều 8, Điều 9 Chương II của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 và theo thông báo số: 666 ngày 25/11/2016 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

       Bước 2: Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.

       Bước 3: Người đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chuẩn bị bản kê khai thành tích cá nhân và gửi về đơn vị.

      Bước 4: Trưởng đơn vị tổ chức họp toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký và Nhà trường trả lương có thời hạn làm việc từ 12 tháng trở lên. Cuộc họp được coi là họp lệ khi có ít nhất 3/4 số công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham dự họp;

       - Nội dung cuộc họp: Thông báo thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu; thảo luận, đánh giá thành tích, công lao của từng ứng viên và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị. Các đơn vị tổ chức giới thiệu cần thông báo lịch họp đơn vị đăng ký trên lịch công tác của Nhà trường.

      Bước 5: Lập hồ sơ các nhà giáo có số phiếu đạt từ 80% trở lên số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và gửi hồ sơ về Nhà trường qua Phòng Hành chính Tổng hợp (đ/c gửi Vũ Thị Thanh Huyến, hồ sơ gồm có:

       - Bản khai thành tích cá nhân (mẫu 01); các minh chứng bao gồm bản sao: giấy chứng nhận sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

       - Biên bản họp giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT của đơn vị (mẫu 02).

       - Danh sách đề nghị xét tặng (Mẫu 03 ), tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (mẫu 04) gửi bằng đường công văn và email theo địa chỉ:  vhuyen71@gmail.com

       2. Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận

       2.1. Thời gian thực hiện: từ ngày 02/01/2017 đến ngày 16/02/2017

       2.2. Nội dung thực hiện:

      a) Thành lập Hội đồng cơ sở, Tổ thư ký xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT lần thứ 14 năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Tổ thư ký gồm có:

       - Bà Nguyễn Cẩm Yến - Tổ trưởng

       - Trần Thị Cẩm - Ủy viên

       - Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Ủy viên

      b) Tổ thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai tại bảng tin, đăng tải trên trang Website của Trường trong thời gian ít nhất là 10 ngày làm việc để lấy ý kiến công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên.

      c) Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức cuộc họp Hội đồng.

      3. Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ

      3.1. Thời gian thực hiện: từ ngày 17/12/2016 đến ngày 15/03/2017

      3.2. Nội dung thực hiện:

      a) Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ và đối chiếu các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị xét tặng;

      b) Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”,

      c) Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định và gửi lên Hội đồng cấp trên.

      4. Kinh phí tổ chức xét tặng để thực hiện các hoạt động sau:

      a) Xây dựng, triển khai kế hoạch của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

      b) Trả thù lao cho thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng các cấp và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng;

      c) Tổ chức các phiên họp Hội đồng;

      d) Tổ chức Lễ trao tặng;

      e) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

      Hiệu trưởng, yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo đúng nội dung và thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường;                                                                   

- Lưu: VT, HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Đặng Lộc Thọ

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web