KẾ HOẠCH Về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
17/01/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 


Số: 09/KH-CĐSPTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 


                Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

  KẾ HOẠCH

Về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016  

 

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn số 5201/BGDĐT-TCCB ngày 9/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập định kì hằng năm, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xây dựng Kế hoạch Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu

Tổ chức công khai và quy định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG CÔNG KHAI

1. Hình thức công khai

 Niêm yết tại bảng tin của đon vị.

2. Đối tượng công khai

Theo danh sách Hiệu trưởng Nhà trường đã phê duyệt người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 gồm: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị; kế toán viên phòng Kế hoạch Tài chính; viên chức tham gia công tác thanh tra thi, tuyển sinh và mua sắm công.

3. Phạm vi công khai và thời gian thực hiện

3.1. Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết tại Bảng tin của Nhà trường tại tầng 1 - Nhà A gồm: 03 công chức.

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết tại Bảng tin của các đơn vị gồm: Bản kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập còn lại.

3.2. Thời gian thực hiện

  • Ngày 09/01/2017: Các đơn vị nhận kế hoạch và mẫu kê khai và danh sách công chức, viên chức kê khai từ Phòng Tổ chức Cán bộ.
  • Các đơn vị và cá nhân hoàn thành bản kê khai và nộp về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 24/01/2017.
  • Từ ngày 25/01/2017: Bộ phận Tổ chức Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, gửi, lưu, quản lý bản kê khai.
  • Thời gian niêm yết từ 06/02/2017 đến hết ngày 05/3/2017.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức Cán bộ phân công cán bộ thu thập thông tin phản hồi của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đối với các bản kê khai tài sản, thu nhập và ghi biên bản các thông tin phản hồi (nếu có); Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện; đồng thời báo lãnh đạo Nhà trường về các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kế hoạch này được công bố công khai trên Website của Nhà trường.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị (t/h);

- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đặng Lộc Thọ

(đã ký)

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web