KẾ HOẠCH: Tổ chức hội thảo khoa học “Trị liệu hoạt động và trị liệu ngôn ngữ trẻ có nhu cầu đặc biệt bài học kinh nghiệm từ Singapore và Việt Nam”
03/03/2017

                BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG       

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

   ố: 86/KH-CĐSPTW                                                                           Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thảo khoa học

“Trị liệu hoạt động và trị liệu ngôn ngữ trẻ có nhu cầu đặc biệt

                 bài học kinh nghiệm từ Singapore và Việt Nam”

 

 

I. Nội dung Hội thảo:

          2.1. Nhóm nội dung về chương trình: Chia sẻ và giới thiệu các chương trình trị liệu hoạt động và chương trình trị liệu ngôn ngữ thực hiện tại Singapore.

          2.2. Nhóm nội dung về đánh giá và công cụ đánh giá: Chia sẻ và giới thiệu các công cụ đánh giá và qui trình đánh giá trong trị liệu hoạt động và trị liệu ngôn ngữ.

          2.3. Nhóm nội dung về sử dụng các phương pháp và chiến lược và cách tiếp cận trong trị liệu: Các phương pháp và chiến lược và cách tiếp cận trong trị liệu hoạt động  và trong trị liệu ngôn ngữ.

          2.4. Nhóm nội dung về tài liệu, môi trường: Thiết kế tài liệu và thiết kế, tổ chức môi trường trị liệu hoạt động và trị liệu ngôn ngữ.

II. Các ban tổ chức hội thảo:

2.1. Ban tổ chức:

                 -  Thành phần phía CĐSPTW: 08 người

                + TS. Đặng Lộc Thọ: Trưởng ban

                + TS. Nguyễn Huy Đức

                + TS. Nguyễn Ngọc Linh

                + CN. Nguyền Thị Thủy

                + TS. Lê Thị Thúy Hằng

                + ThS. Lại Hải Hà

                + ThS. Nguyễn Minh Thu

                + CN. Bùi Thị Bảo Hoa

                -  Thành phần phía SIF: 02 người

                -  Nhiệm vụ: Xây dựng chủ đề, đinh hướng, mục tiêu, nội dung,

                2.2. Ban nội dung:

                - Thành phần phía CĐSPTW:

               + TS. Đặng Lộc Thọ: Trưởng ban

               + TS. Nguyễn Huy Đức

               + TS. Nguyễn Ngọc Linh

               + CN. Nguyền Thị Thủy

               + TS. Lê Thị Thúy Hằng

               + ThS. Lại Hải Hà

               + ThS. Nguyễn Minh Thu

               + CN. Bùi Thị Bảo Hoa

               - Thành phần phía SIF: 02 người

               - Nhiệm vụ: Chuẩn bị kỷ yếu và chương trình Hội thảo

              2.3. Ban khánh tiết, hậu cần

              - Thành phần: Ban giám hiệu, Phòng QLNCKH, Phòng QTTB, Phòng HCTH.

              - Nhiệm vụ: chuẩn bị khâu trang trí, khánh tiết, tiếp đón đại biểu, chuyên gia

             III. Chương trình hội thảo:

            3.1. Thời gian: 01 ngày, Từ 08h30 đến13h00 ngày 15/3/2017 (thứ 4)

            3.2. Thành phần tham dự hội thảo: (dự kiến 70 người)

            - Trong Trường

           + Lãnh đạo các Khoa, các Phòng, các Trung tâm, 03Trường MNTH.

           + Toàn bộ CB & Giảng viên các khoa: Khoa GDĐB, TTHTGDĐB.

           + Thành viên tham dự lớp tập huấn chuyên môn.

           - Ngoài Trường:

          + Lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội;

          + Lãnh đạo Phòng GDMN các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội

          + Các trường MN Chất lượng cao của TP Hà Nội,

          + Đại học Thủ đô, CĐSP Hà Tây, Trung cấp SP & Nhà Trẻ HN, Khoa GDMN ĐHSP Hà Nội.

         + Các Trường Mầm non có yếu tố nước ngoài (Quốc tế) tại Hà Nội và đại diện một số phụ huynh học sinh (TTHTGDĐB gửi giấy mời đến 10-15 phụ huynh học sinh)

          3.3. Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 5 Nhà A, .

         3.4. Chương trình Hội thảo(dự kiến)

         + 08h15: Khai mạc

         + 08h15-10h00: Nghe báo cáo tham luận của 02 chuyên gia Singapore tại hội trường và thảo luận

         + 10h00-10h15:  Tiệc trà giải lao

         + 10h15-13h00: Nghe báo cáo tham luận tại hội trường của 02 chuyên gia của Trường CĐSPTW tại hội trường và thảo luận.

         IV. Phân công nhiệm vụ cụ thể :

         4.1. Phòng QLNCKH & HTQT:

         + Xây dựng kế hoạch Hội thảo, KH đón tiếp chuyên gia, đại biểu

         + Liên hệ đại biểu, gửi giấy mời viêt bài hội thảo

         + Gửi công văn đến các đơn vị, cá nhân

         + Khâu tổ chức Hội thảo, phiên dịch cho Hội thảo

         4.2. Khoa GDĐB

         + Chịu trách nhiệm về nội dung và bài viết cho Hội thảo.

         + Cử cán bộ viết bài (02 bài) và trình bày tại Hội thảo.

         4.3. Trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt:

         + Cử cán bộ TT tham dự hội thảo

         + Mời phụ huynh có con em cần can thiệp tham dự và trao đổi (có giấy mời, số lượng thông báo sau)

         4.4. Phòng Hành chính tổng hợp:

         + Chuẩn bị Phòng Hội thảo: Chuẩn bị ấm chén, đĩa, nước sôi,......

         + Cử cán bộ đóng dấu đi đường cho cán bộ Tỉnh xa (nếu có)

         4.5. Phòng QTTB:

         + Chuẩn bị Phòng Hội thảo tầng 5: gồm âm thanh ánh sáng, người điều khiển âm thanh, ánh sáng trong suốt hội thời gian HT,

         + Chuẩn bị xe ôtô đưa đón các chuyên gia (có lịch cụ thể)

         + Dọn vệ sinh hội trường: lau bàn ghế, quét sạch rác, xếp ghế gọn gàng

         V. Kinh phí: (có bảng kèm theo)

         VI. Đoàn chủ tịch hội thảo (dự kiến): 03 người

         + Hiệu trưởng CĐPTW: TS. Đặng Lộc Thọ

         + TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền: CĐSPTW

         + Đại diện SIF

          VII. Đoàn Thư ký Hội thảo: (có KH chi tiết sau) : 02 người

         + ThS. Hoàng Thu Hiền, GV Khoa GDĐB – CĐSPTW

         + TS. Hoàng Thị Lan, P.QLNCKH&HTQT – CĐSPTW


Nơi gửi:

- Các đơn vị

- Lưu VT, PQLNCKH&HTQT

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 TS. Đặng Lộc Thọ

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web