Công Đoàn

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Công đoàn viên tài năng, thanh lịch - năm 2017

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TƯ

 

Số: 07/KH-CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2017

   

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Công đoàn viên tài năng, thanh lịch - năm 2017

 

Căn cứ Công văn số 17/CĐN-TGNC ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2017;

Căn cứ Công văn số 223/CĐN ngày 19/9/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Công đoàn, năm học 2016 – 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương,

Ban Thường vụ Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi “Công đoàn viên tài năng, thanh lịch” năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của đoàn viên công đoàn trong giai đoạn đổi mới.

- Trao đổi, giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Ngành; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục; Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, công đoàn viên trong đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Nội dung, hình thức các tiết mục dự thi phải thiết thực, đảm bảo đúng với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu thực tiễn của Ngành và ca ngợi tổ chức Công đoàn.

- Tổ chức hội thi đảm bảo tính khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng, sáng tạo, sinh động và mang tính nghệ thuật trong cách tiếp cận các vấn đề, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

            II.  ĐỐI TƯỢNG,  NỘI DUNG, HÌNH THỨC  VÀ THỜI GIAN  TỔ CHỨC

1. Đối tượng:

Đoàn viên công đoàn ở các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc (sau đây gọi là đơn vị công đoàn).

2. Nội dung, hình thức: theo Quy chế đính kèm

3. Thời gian:

- Dự kiến 7h30’ – 12h30’ngày 19/5/2017 (thứ 6)

- Các đơn vị công đoàn đăng kí danh sách công đoàn viên tham gia trước ngày 04/5/2017 gửi về VP Công đoàn hoặc email: congdoancdsptw@gmail.com.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Bộ phận kế toán Công đoàn kiểm tra, cân đối kinh phí tổ chức theo Dự toán năm 2017 đã được duyệt, đồng thời đề nghị Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí, bao gồm các nội dung như sau:

- Hỗ trợ kinh phí tập luyện, thuê trang phục: 1.000.000đ/ đơn vị công đoàn

- Kinh phí tổ chức và khen thưởng các đội đoạt giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Công đoàn Trường

- Chỉ đạo các đơn vị công đoàn triển khai kế hoạch tổ chức hội thi “Công đoàn viên tài năng, thanh lịch” đến toàn thể công đoàn viên của đơn vị.

- Chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức hội thi; tổ chức tuyên truyền, tổng kết, đánh giá kết quả hội thi.

2. Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc

Căn cứ vào Kế hoạch, công đoàn các đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn và triển khai thực hiện: gửi danh sách đăng kí, tập luyện và tham gia thi theo kế hoạch, quy chế đã ban hành.

Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị công đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Hoạt động này sẽ được xem là một tiêu chí đánh giá, xét thi đua khen thưởng năm học trong hệ thống công đoàn cho các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị công đoàn các đơn vị phản hồi về Ban Chấp hành Công đoàn Trường (qua Văn phòng Công đoàn), điện thoại: 04. 37914186 hoặc 0976967744 (đ/c Vân); địa chỉ Email: congdoancdsptw@gmail.com

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, BTV (để b/c);

- BCH Công đoàn, lãnh đạo các đ/vị: khoa, phòng, trung tâm, trường MNTH (để p/h);

- Các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc (để t/h);

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Thị Minh Chính

 

» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT