Công Đoàn

Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Về nguồn”, Đi thực tế tìm hiểu lịch sử văn hóa vùng đất tổ Hùng Vương

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW

 

Số: 02/KH-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Về nguồn”,

Đi thực tế tìm hiểu lịch sử văn hóa vùng đất tổ Hùng Vương

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2016 – 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Thực hiện Công văn số 16/CĐN-TGNC ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017 (gồm 8 nhiệm vụ trọng tâm), Công văn số 17/CĐN-TGNC ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2017(gồm 8 nhiệm vụ trọng tâm),

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xây dựng Kế hoạch hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Về nguồn” nhằm tổ chức chuyến đi thực tế cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị về thăm  Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Hùng để học tập và tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó nâng cao ý thức, lòng tự tôn dân tộc, sự thành kính và lòng biết ơn vốn đã trở thành truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của mỗi người dân đất Việt.

Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Cụ thể hóa và thực hiện một cách hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo và Nữ công năm 2017 với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công đoàn theo các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

- Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước của người Việt Nam qua các thời kì lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà giáo trong đơn vị phát huy năng lực, sức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công chủ trương đổi mới của ngành theo tinh thần Nghị quyết 29.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các cán bộ, giảng viên ở các khoa, phòng, trung tâm của đơn vị về công tác chuyên môn và tổ chức gia đình.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian dự kiến: ngày 18/02/2017 (thứ Bảy).

- Địa điểm: Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Hùng (Phú Thọ).

III. THÀNH PHẦN

Cán bộ, giảng viên, công đoàn viên trong Trường (theo danh sách)

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Các chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn thông báo tại đơn vị và nộp danh sách CB đăng ký tham gia về VPCĐ, thời gian đăng ký chậm nhất đến 08/02/2017.

- Ban Chấp hành Công đoàn, Văn phòng chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa.

- Phòng KH-TC Nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí.

- Ban Chấp hành Công đoàn phân công CB chụp ảnh tư liệu.

Ban Chấp hành Công đoàn kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trong Trường được tham gia hoạt động ngoại khóa, đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí cho Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt hoạt động ý nghĩa này.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

HIỆU TRƯỞNG

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

Đỗ Thị Minh Chính

   

 

» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT