Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi Tin học Văn phòng" năm học 2018-2019

14 Tháng Hai 2019          1472 lượt xem

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi Tin học Văn phòng”
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 2018-2019

 

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi Tin học Văn phòng” năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ”Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục” năm học 2018-2019.

Nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh sinh viên (HSSV) có cơ hội tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc sau này.

Khơi dậy niềm đam mê, yêu thích tin học văn phòng cho HSSV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Khuyến khích HSSV trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản sử dụng bộ Tin học Văn phòng Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint.

Tạo ra hoạt động chuyên môn cho các giảng viên giảng dạy tin học.

II. ĐỐI TƯỢNG

HSSV đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Hội thi HSSV giỏi Tin học Văn phòng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 2018-2019 được tổ chức theo 3 nội dung thi, mỗi HSSV chỉ đăng ký tham gia một trong ba nội dung sau:

- Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft Word

- Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft Excel

- Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft PowerPoint

2. Hình thức thi

Mỗi nội dung thi gồm 2 phần thi:

+ Phần thi lý thuyết: trắc nghiệm khách quan trên máy tính

+ Phần thi thực hành trên máy tính.

Căn cứ kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức chọn ra những HSSV có kết quả cao nhất theo từng nội dung để  trao giải.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian (dự kiến): buổi sáng ngày 15 tháng 3 năm 2019

2. Địa điểm:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h00 - 9h00

Khai mạc Hội thi

Hội trường Đa chức năng

9h00 - 11h30

Thi MS Word

Phòng 306 nhà C, 307 nhà C

Thi MS Excel

Phòng 305 nhà C

Thi MS Powerpoint

Phòng 304 nhà C

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Dự kiến cơ cấu giải thưởng cho mỗi nội dung tổ chức thi:

- 01 giải Nhất: 300.000 đồng/giải và Giấy khen của Hiệu trưởng

- 01 giải Nhì: 200.000 đồng/giải và Giấy khen của Hiệu trưởng

- 02 giải Ba: 150.000 đồng/giải và Giấy khen của Hiệu trưởng

- 04 giải Khuyến khích: 100.000 đồng/giải và Giấy khen của Hiệu trưởng

Dự kiến báo cáo tổng kết và trao giải thưởng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ngày 26 tháng 3 năm 2019).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Hội thi

- Xây dựng và tham mưu kế hoạch, thể lệ cuộc thi, dự trù kinh phí; tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, phổ biến kế hoạch, nội dung thi đến các đơn vị trong Trường và các đơn vị phối hợp đào tạo.

- Soạn thảo, trình kí các quyết định thành lập Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi và Quyết định khen thưởng.

- Tổ chức, tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu kết quả Hội thi.

2. Các khoa và đơn vị phối hợp đào tạo

- Khoa Công nghệ thông tin: phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi cử giảng viên giới thiệu đề, coi thi, chấm thi.

- Các khoa đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo: thông tin rộng rãi về Hội thi tới HSSV, tạo điều kiện cho HSSV tham gia Hội thi. Mỗi khoa đào tạo chọn từ 15 đến 20 HSSV dự thi (mỗi nội dung thi chọn ít nhất 5 HSSV). Mỗi đơn vị phối hợp đào tạo chọn từ 6 đến 9 HSSV dự thi (mỗi nội dung thi chọn ít nhất 1 HSSV).

Danh sách HSSV dự thi gửi cho Ban Tổ chức trước ngày 08 tháng 3 năm 2019 (bản giấy gửi cho Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, bản mềm gửi tới địa chỉ email haphuongcdsptw@gmail.com).

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Tham mưu, hỗ trợ các thủ tục chi trả kinh phí phục vụ tổ chức Hội  thi.

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá, thông tin về Hội thi trên trang Thông tin điện tử của Nhà trường để thu hút sự quan tâm và tham gia của HSSV.

5. Phòng Quản trị - Thiết bị

Phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội thi.

6. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường

- Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Hội thi tới toàn thể HSSV;

- Phối hợp với Ban Tổ chức trong các buổi khai mạc và trao giải thưởng Hội thi.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Trần Đình Tuấn

 

NỘI DUNG THI

Học sinh, sinh viên giỏi Tin học Văn phòng
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 2018-2019

I. Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft Word 2010

1. Kiến thức

- Sử dụng các thanh công cụ ribbon, menu.

- Định dạng văn bản: Định dạng font chữ, cỡ chữ, màu sắc, đoạn văn bản, tab…

- Insert (chèn đối tượng): Symbol, Bullets, Picture (hình ảnh), Clip Art, Shapes (hình vẽ), Chart (biểu đồ), Hyperlink, Table, Header, Footer, Page Number, TextBox, Word Art, Drop Cap, Date & Time, Equation (công thức toán học)

- Page layout (trình bày trang): Lề giấy, hướng giấy, Columns (chia cột), break (ngắt trang, ngắt đoạn), Watermark (kỹ thuật đánh dấu), Border & Shading…

- References (tham chiếu): Table of Contains (tạo mục lục), Insert Endnote (chú thích cuối trang).

- Mailings (trộn thư): Tạo bì thư và trộn thư.

- Khai thác các Template có sẵn (vào File\New, chọn Available Templates).

2. Kỹ năng thực hành

Trình bày văn bản theo mẫu: dựa trên văn bản thô bằng Word đã có sẵn trong máy tính, chỉnh sửa (bổ sung, định dạng lại, chèn thêm các đối tượng...) để được văn bản theo mẫu của đề thi.

II. Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2010

1. Kiến thức

- Sử dụng các thanh công cụ ribbon, menu.

- Định dạng văn bản: Định dạng font chữ, cỡ chữ, màu sắc, định dạng bảng, định dạng ô, gộp ô, tách ô…

- Sử dụng địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối.

- Các tính toàn thông thường: cộng, trừ, nhân, chia… và các hàm số học (sum, count, counta, max, min, average), các hàm logic (and, or, not, if), và một số hàm nâng cao hàm countif, sumif, vlookup...

- Chèn: Picture, Clip Art, Word Art, Shapes (hình vẽ), Charts (các loại biểu đồ), Header & Footers, Symbol, page number, Comment (chú thích)…

- Style: Khai thác các mẫu bảng biểu

- Data: Filter, Advance Filter, Sort

- Các chế độ quan sát (view): Document View, Zoom, Windows.

- Các tùy chọn trong Option

- Các tính toàn thông thường: cộng, trừ, nhân, chia…

- Các hàm:

+ Hàm toán học (Math & Trig): Round, Product, Int, Abs, Sqrt, Sum, SumIf, SumProduct…

+ Các hàm logic (Logical): And, Or, Not, If

+ Các hàm thống kê (Statistical): Count, Counta, Max, Min, Average,  CountIf.

+ Hàm Ngày tháng, thời gian (Date &Time): Month, Day, Year, Time, Now,…

+ Hàm ký tự (Text): Left, Right, Mid, Replace, Proper, Trim, Value…

+ Hàm tham chiếu (Look and Reference): Vlookup, Hlookup

+ Một số hàm khác: Rank, Dsum, Dcount,…

2. Kỹ năng thực hành

Thực hành tính toán và định dạng văn bản: dựa trên một file Excel dữ liệu thô đã có sẵn trên máy tính, chỉnh sửa (định dạng lại theo mẫu, sử dụng các công thức tính toán...) theo các yêu cầu trong đề thi.

III. Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft Powerpoint 2010

1. Kiến thức

- Sử dụng các thanh công cụ ribbon, menu,…

- Định dạng văn bản: Định dạng font chữ, cỡ chữ, màu sắc chữ, màu nền…

- Khai thác các Templaces and Themes

- Các kỹ thuật: Chuyển slide, liên kết giữa các slide, hiệu ứng cho slide, hiệu ứng cho các đối tượng trên slide, chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật, video…

- Chèn: Picture, Clip Art, Word Art, Shapes (hình vẽ), Charts (các loại biểu đồ), Table, Header & Footers, Symbol, Date and Time, Slide number, Comment (chú thích), Video, Audio, Screenshot, Hyperlink…

- Chọn Slide Layout

- Hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide (Animations)

- Các cách tạo hiệu ứng cho Slide (Transitions)

- Các cách trình chiếu Slide và các công cụ khi trình chiếu (Slide Show)

- Sử dụng Master Views, Presentation Views

- Kỹ thuật tạo Triger

2. Kỹ năng thực hành

Thiết kế bài trình chiếu: Dựa trên các slide mẫu và tư liệu, hình ảnh (được cung cấp trong đề thi) và nội dung trong file văn bản MS Word để thiết kế các slide trình chiếu theo yêu cầu của đề thi./.

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
+ Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
+ Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/08/2015.
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS Trần Đình Tuấn.

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37564230 - (04) 37914850.     Fax: (04) 37914850.
Email: admin@cdsptw.edu.vn
nce@cdsptw.edu.vn
truongcdsptw@gmail.com
Website: http://cdsptw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "CDSPTW.EDU.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.